TELIA LIETUVA, AB PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Privatumo pranešimas numato, kaip „Telia“ tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis, „Telia“ atsakingai laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento1, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientas, su kuriuo „Telia“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų naudotojai (pvz. šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis „Telia“ paslaugomis, būtų susipažinę su Privatumo pranešimu bei kitomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

12016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

„Telia“ siūlo platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir (ar) naudojamų produktų, ir (ar) paslaugų, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėse. 

„Telia“ renka jūsų asmens duomenis: 

 • kuriuos pateikiate jūs (tiesiogiai iš duomenų subjekto),  pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, t.y. perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.; 
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.; 
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, Sodros2 (mokumo vertinimui), kredito biuro UAB „Creditinfo Lietuva” (mokumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt. 

Jūs neprivalote pateikti „Telia“ jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.

2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra).

Tvarkome duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms: 

 

DUOMENŲ KATEGORIJOS / DUOMENYS*
Pagrindiniai asmens duomenys
Asmens identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys.
Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.).
Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, įsigyta ir (ar) naudojama įranga Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), SIM kortelės numeris, judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), PIN ir PUK kodai, MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikavimo numeris (IMEI), informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, TV paslaugų atkodavimo kortelės numeris, aktyvavimo pradžia ir pabaiga, kanalų užsakymai, linijos numeris (išorinis ID), naudotojo ID, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, užsakytos programos, filmai, filmo/programos pavadinimas, peržiūros duomenys: įvykio pradžia ir pabaiga, užsakovas, trukmė, tipas, slaptažodis, užsakytų ir (ar) teikiamų produktų pakeitimai ir pan.
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną / sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta / neapmokėta), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
Informacija, susijusi su asmens mokumo ir (ar) kreditingumo vertinimu Vardas, pavardė, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, darbovietė, įdarbinimo data ir darbo užmokesčio įvertinimas, duomenys apie įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreditoriai, skolos suma, skolos susidarymo data ir pan.
Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai Informacija apie „Telia“ pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.
Duomenų subjekto profiliai Duomenų subjekto profiliai, kurie buvo sukurti „Telia“ vykdant profiliavimo veiklą (jeigu tokia vykdoma).
Vaizdo duomenys Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti „Telia“ įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi „Telia“ salonuose (jeigu galima identifikuoti asmenį).
Duomenų subjekto komunikacija su „Telia“ Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į „Telia“ klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu naudojantis angl. chat funkcija: susirašinėjimo data, laikas, susirašinėjimo turinys ir pan. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.
Informacija apie blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI) Tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), jo blokavimo statusas, telefono aparato modelis, modelio pagaminimo data, blokavimo pagrindas, operatorius, blokavimo šalis.
Kita informacija apie asmenį Amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.
Srauto duomenys
Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir „Telia“ paslaugomis, būtini siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis generuojami duomenys gali, pvz., parodyti informaciją apie paslaugų naudotojus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio (pvz. skambučio) pradžios ir pabaigos datą, laiką, trukmę ir maršrutą; duomenų perdavimo protokolą, sujungimo datą, laiką, sujungimo metu naudotą IP adresą, tikslo IP adresą, siųstų duomenų kiekį; naudotojo galinio įrenginio geografinę buvimo vietą; trumpojo pranešimo (SMS) siuntimo datą, laiką, siuntimo žymą ir kt.
Vietos nustatymo duomenys, kurie nėra srauto duomenys
Vietos nustatymo duomenys nurodo asmens ir (ar) galinio įrenginio geografinę buvimo vietą (pvz. GPS koordinatės, bazinės stoties vieta) tam tikru laiko momentu. Vietos nustatymo duomenys, kurie nėra srauto duomenys, gali būti tvarkomi teikiant pridėtinės vertės paslaugas, ir tik tokia apimtimi, kokia būtina šių paslaugų teikimui.
Komunikacijos turinio duomenys
Komunikacijos turiniu keičiasi komunikuojančios šalys, kai naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis (pvz., trumposios žinutės (SMS) tekstas, balso žinutė, vaizdo žinutė, garso pranešimas, pokalbis). Šie duomenys tvarkomi tik siekiant perduoti komunikaciją elektroninių ryšių tinklu.
* Pateikti pagrindiniai tvarkomų duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis.

 

„Telia“ siekia pateisinti jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią klientų patirtį, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. 

Gavusi jūsų sutikimą „Telia“ tvarko asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi į „Telia“ el. paštu info@telia.lt, atvykus į bet kurį „Telia“ saloną, paskambinus telefonu 1817 (skambutis iš „Telia“ tinklo nemokamas, iš kitų operatorių tinklų – pagal operatoriaus nustatytus tarifus), „Telia“ savitarnos svetainėse „Mano Telia“ / „Mano Ežys“.

Gavę jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 dienų, todėl šiuo laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti jūsų srauto duomenis rinkodaros tikslu, šiuo laikotarpiu jūsų duomenys dar gali būti skelbiami kontaktų knygoje.

 

„Telia“ skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Telia“ įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

 • „Telia“ ir „Telia Company“ įmonių grupės bendrovėms tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis „Telia“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Telia“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su „Telia“ sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: rangovai, atliekantys elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo, statybos ir remonto darbus; informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys „Telia“ informacinių sistemų informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugų teikėjai; komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; įrangos gedimų taisymą (garantiniu / negarantiniu laikotarpiu) teikiantys paslaugų teikėjai; „Telia“ prekes ir paslaugas platinantys partneriai ir kt. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. „Telia“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., kredito biuras UAB „Creditinfo Lietuva”, kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius Vilnius ir UAB „Scorify“, įmonės kodas 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A 24, Vilnius, www.scorify.ai), laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis. Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, tvarko ir teikia tretiesiems asmenims duomenis, siekdamos įvertinti kreditingumąir valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, „Telia“ (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą perimančiam asmeniui. Tokiam perleidimui nereikalingas skolininko sutikimas, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius. Skolininkų duomenys perleidžiami tik tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą. Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančios bendrovės (pvz., UAB „Sergel“, kodas 125026242, adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius) tarpininkauja „Telia“ išieškant skolą.
 • Centrinės duomenų bazės administratoriui, tik tokie duomenys ir ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant įgyvendinti Jūsų teisę perkelti abonento numerį (numerius) kitam telekomunikacijų operatoriui. Centrinės duomenų bazės administratorius (šiuo metu – VšĮ „Numerio perkėlimas“, kodas 303386211, adresas Jogailos g. 9, Vilnius) administruoja centrinę duomenų bazę, skirtą telefono numerio perkėlimui užtikrinti.
 • GSMA asociacijos nariams – teikiami duomenys tik apie „Telia“ tinkle blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI).
 • Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.
 • Pagrindinėms kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.
 • Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems gavėjams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi.

Priklausomai nuo aplinkybių, „Telia“, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo mechanizmai, pvz., nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. „Telia“ užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Telia“ su prašymu suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su „Telia“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar „Telia“ teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu perkelti jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti jūsų „Telia“ pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ ir pareikšti nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą); 
 • reikalauti, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį; 
 • bet kada atšaukti „Telia“ duotus jūsų sutikimus. 

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Telia“ jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent jums: 

 • „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“ (prašome prisijungti su mobiliuoju parašu ar per e. banką); 
 • e. paštu info@telia.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu);
 • paštu adresu Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją);
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną (prašome turėti tapatybės kortelę arba pasą. 

Atkreipiame dėmesį, kad išankstinio mokėjimo paslaugų „EŽYS“ ir „EXTRA“ atveju mums būtina tinkamai identifikuoti, jog duomenų subjekto teisių prašymą pateikęs asmuo yra tikrasis „Ežio“ ar „EXTRA“ numerio savininkas, todėl galime užduoti ir papildomus klausimus, kurie leistų nustatyti jūsų tapatybę.

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami registruosime ir spręsime. Pateiksime jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis. Jeigu „Telia“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „Telia“ aukščiau nurodytais kontaktais ir telefonu 1817 (skambinant iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 641 81 817).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: privatumas@telia.lt 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Telia“ jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent Jums:

 • „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“ (prašome prisijungti su mobiliuoju parašu ar per e. banką)
 • e. paštu info@telia.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu)
 • paštu adresu Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti (asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją).
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną (prašome turėti tapatybės kortelę arba pasą).

Atkreipiame dėmesį, kad išankstinio mokėjimo paslaugų „EŽYS“ ir „EXTRA“ atveju mums būtina tinkamai identifikuoti, jog duomenų subjekto teisių prašymą pateikęs asmuo yra tikrasis „Ežio“ ar „EXTRA“ numerio savininkas, todėl galime užduoti ir papildomus klausimus, kurie leistų nustatyti jūsų tapatybę.

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami registruosime ir spręsime. Pateiksime Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis. Jeigu „Telia“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, Jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „Telia“ aukščiau nurodytais kontaktais ir telefonu 1817 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 641 81 817).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: privatumas@telia.lt.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Plečiantis „Telia“ veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, „Telia“ gali prireikti atnaujinti Privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius Privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime „Telia“ pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų interneto svetainėje ir (ar) pranešdami savitarnos svetainėje „Mano Telia“ / „Mano Ežys“, ir (ar) el. paštu.

SLAPUKŲ POLITIKA

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Telia“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Telia“ teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. ;
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.


2023 m. slapukų sąrašas

Būtini slapukai

 

Slapuko raktas (kodas) Domenas Kelias (adresas) Slapuko rūšis Galiojimo trukmė Apibūdinimas
__lc_cid .accounts. livechatinc.com   /v2/customer/token   Trečiosios šalies 2 metai   Būtinas, kad veiktų svetainės pokalbių laukelis.
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com / Trečiosios šalies 1 mėnuo Naudojamas saugoti informacijai apie tai, kiek laiko naudotojams paskirtose šalyse truko sinchronizacija su lms_analytics slapuku.
 
_dc_gtm_UA- 10979213-12 .telia.lt / Pirmosios šalies 1 minutė Šis slapukas susijęs su svetainėmis, naudojančiomis „Google Tag Manager“, kad į puslapį įkeltų kitus scenarijus (skriptus) ir kodus. Kai jis naudojamas, jis gali būti laikomas griežtai būtinu, nes be jo kiti skriptai gali tinkamai neveikti. Pavadinimo pabaigoje yra unikalus numeris, kuris taip pat yra susijusios „Google Analytics“ paskyros identifikatorius.
__lc_cst .accounts. livechatinc.com  /v2/customer/token Trečiosios šalies 2 metai Būtinas svetainės pokalbių langelio funkcijos veikimui.
JSESSIONID www.telia.lt / Pirmosios šalies Seansas „New Relic“ naudoja JSESSIONID slapuką seanso identifikatoriui saugoti, kad „New Relic“ galėtų stebėti programos seansų skaičių.
 
li_gc .linkedin.com / Trečiosios šalies 6 mėnesiai   Naudojamas saugoti svečio sutikimą naudoti slapukus ne esminiais tikslais.
.telia.lt H-ID .telia.lt / Pirmosios  šalies Seansas   Apkrovos balansavimo priemonė įterpia slapuką, kad susietų klientą, prisijungusį prie svetainės su konkrečiu serveriu, ir tada nurodys tą slapuką vėlesnėse užklausose, kad būtų išlaikytas ryšys su atitinkamu serveriu.
WAFHST18 .telia.lt / Pirmosios  šalies Seansas   Slapukas naudojamas WAF – atmeniesiems seansams (angl. sticky), jis yra sesijos tipo, todėl kai lankytojas išeina iš svetainės (uždaro naršyklės langą), galiojimas pasibaigia (jis panaikinamas).
selfservice .telia.lt / Pirmosios šalies šalies Seansas  Slapukas perduoda Hudson mikropaslaugų API vietą tarp sistemos vidinės ir išorinės pusės.
livechatChatStarted .telia.lt / Pirmos šalies Seansas Būtinas svetainės pokalbių langelio funkcijos veikimui. Įrašomas pradėjus pokalbį
COOKIE-CONSENT .telia.lt / Pirmosios šalies 1 metai Būtinas slapukų nustatymui įrašyti ir atsiminti. Įrašomas sutikus su slapukais


Veikimo slapukai

 

Slapuko raktas   (kodas)  Domenas  

Kelias (adresas)

Slapuko rūšis 

Galiojimo   trukmė  Apibūdinimas  
_gid .telia.lt / Pirmosios šalies 1 diena Šį slapuką nustato „Google Analytics“. Jis saugo ir atnaujina unikalią kiekvieno aplankyto puslapio vertę ir yra naudojamas puslapių peržiūroms skaičiuoti ir stebėti.
 
_gat_UA10979213-12 .telia.lt / Pirmosios šalies 1 minutė Tai „Google Analytics“ nustatytas modelio rūšies slapukas. Modelio elementas nurodytas jo pavadinime – tai unikalus paskyros arba svetainės, su kuria jis susijęs, identifikavimo numeris. Tai _gat slapuko atmaina, kuri naudojama siekiant apriboti „Google“ įrašomų duomenų kiekį didelio lankomumo svetainėse.
 
_ga .telia.lt / Pirmosios šalies 2 metai Šis slapuko pavadinimas yra susijęs su „Google Universal Analytics“ – tai reikšmingai atnaujinta dažniau naudojama „Google“ analitinė paslauga. Šis slapukas naudojamas unikaliems naudotojams atskirti, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės puslapio užklausą ir naudojamas apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijų/ akcijų duomenis, kurie pateikiami svetainių analizės ataskaitose.
_ga_FM8Y2PV0KJ    .telia.lt / Pirmosios  šalies 2 metai Šį slapuką „Google Analytics“ naudoja seanso būsenai išsaugoti.
FPID .telia.lt / Pirmosios  šalies 1 metai Šis slapukas naudojamas unikaliems naudotojams atskirti, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės puslapio užklausą ir naudojamas apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijų/ akcijų duomenis, kurie pateikiami svetainių analizės ataskaitose.
FPLC .telia.lt / Pirmosios  šalies 1 diena Šis slapukas skirtas domenų susiejimui užšifruojant FPID slapuką. Jis nėra HttpOnly, todėl gali būti skaitomas JavaScript pagalba.
ln_or .telia.lt / Pirmosios šalies 1 diena Šis slapukas skirtas svetainės vartotojų elgesio analitikai.


Tiksliniai (rinkodaros) slapukai

Slapuko raktas (kodas) Domenas Kelias (adresas)  Slapuko rūšis  Galiojimo trukmė Apibūdinimas
IDE .doubleclick.net /                                               Trečiosios šalies         1 metai Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis naudotojas naudojasi svetaine, bei informaciją apie reklamą, kurią galutinis naudotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.
 
_gcl_au .telia.lt / Pirmosios šalies 3 mėnesiai Šį slapyką naudoja „Google AdSense“, išbandydama reklamos efektyvumą svetainėse, kurios naudojasi jų paslaugomis.
 
lidc .linkedin.com / Trečiosios šalies   1 diena „LinkedIn“ nustato lidc slapuką, kad būtų lengviau pasirinkti duomenų centrą.
 
bscookie .www.linkedin.com / Trečiosios šalies   1 metai Šį slapuką naudoja socialinis tinklas „LinkedIn“ stebėjimui, kaip naudojamasi įterptosiomis paslaugomis.
 
test_cookie .doubleclick.net / Trečiosios šalies   15 minučių Šį slapuką nustato „DoubleClick“ (priklausantis „Google“), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus.
 
uid .adform.net / Trečiosios šalies 2 mėnesiai Šis slapukas suteikia unikalų, mašinos (kompiuterio/ sistemos) sugeneruotą naudotojo ID ir renka duomenis apie veiklą svetainėje. Šie duomenys gali būti siunčiami trečiajai šaliai, kad ši juos analizuotų ir teiktų ataskaitas.
 
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / Trečiosios šalies 6 mėnesiai Šį slapuką nustato „Youtube“, kad galėtų stebėti, kurie svetainėse įterpti „Youtube“ vaizdo įrašai naudotojams patinka labiau; jis taip pat gali nustatyti, ar svetainės lankytojas naudoja naują ar seną „Youtube“ sąsajos versiją.
 
bcookie .linkedin.com / Trečiosios šalies 1 metai „LinkedIn“ nustato šį slapuką iš „LinkedIn“ bendrinimo mygtukų ir reklamos žymų, kad atpažintų naršyklės ID.
 
UserMatchHistory .linkedin.com / Trečiosios šalies 1 mėnuo „LinkedIn“ nustato šį slapuką, kad sinchronizuotų „LinkedIn Ads“ ID. Šis slapukas naudojamas lankytojams sekti, kad pagal lankytojo pageidavimus būtų galima pateikti tinkamesnes reklamas.
 
YSC .youtube.com / Trečiosios šalies Seansas Šį slapuką nustato „YouTube“, kad galėtų stebėti įterptųjų vaizdo įrašų peržiūras.
_rdt_uuid .telia.lt / Pirmosios šalies 3 mėnesiai Šis slapukas įrašomas Reddit profilio sukūrimui ir reklamos rodymui pagal vartotojo interesus.
BCSessionID .telia.lt / Pirmosios šalies Seansas Unikalus „BlueConic“ profilio identifikatorius
BCTempID .telia.lt / Pirmosios šalies 10 minučių Trumpalaikis unikalus „BlueConic“ profilio identifikatorius; panaiknamas įrašius BCSessionID slapuką.
BCReferrerOverrule .telia.lt / Pirmosios šalies 1 metai Išsaugo tinkintą bcChannelIdentifier kaip persiuntimo nuorodą, kuri referuoja į svetainę, o ne taisyklės perrašymą. Taisyklės perrašymas būtų prarastas, jei nebūtų išsaugotas šiame slapuke.
BCRefusedObjectives .telia.lt / Pirmosios šalies 1 metai Naudojama „BlueConic“ tikslų, kurių buvo aiškiai atsisakyta, identifikatoriams saugoti. Ši informacija iš pradžių saugoma vietinėje saugykloje; kai tai nepavyksta, slapukų sprendimas naudojamas kaip atsarginis sprendimas.
BCRevision .telia.lt / Pirmosios šalies 1 metai Naudojama saugoti užklausas, kurios siunčiamos į „BlueConic“, bet dar negrąžintos. Jei kitame puslapio rodinyje BCRevision vis dar yra reikšmių, tos užklausos siunčiamos dar kartą, kad būtų išvengta duomenų praradimo. Ši informacija iš pradžių saugoma vietinėje saugykloje; kai tai nepavyksta, slapukų sprendimas naudojamas kaip atsarginis sprendimas.
BCTracking .telia.lt / Pirmosios šalies 10 sek. Naudojamas išorinio stebėjimo priemonės kanalui sekti.
AWSALB .telia.lt / Pirmosios šalies 7 dienos Naudojamas subalansuoti apkrovai naudojant Amazon Web Service
AWSALBCORS .telia.lt / Pirmosios šalies 7 dienos Naudojamas subalansuoti apkrovai naudojant Amazon Web Service, su savybe „SameSite“ (dėl paskutinių „Chrome“ atnaujinimų).
_uetsid .telia.lt / Trečiosios šalies   1 para Tai „Microsoft Bing Ads“ naudojamas sekimo slapukas, leidžiantis mums užmegzti ryšį su naudotoju, kuris anksčiau lankėsi mūsų svetainėje.
 
_uetvid .telia.lt / Trečiosios šalies   1 mėnuo Tai „Microsoft Bing Ads“ naudojamas sekimo slapukas, leidžiantis mums užmegzti ryšį su naudotoju, kuris anksčiau lankėsi mūsų svetainėje.
 


Funkcionalumo slapukai

Slapuko raktas (kodas) Domenas Kelias (adresas) Slapuko rūšis Galiojimo trukmė Apibūdinimas
lang .linkedin.com / Trečiosios šalies Seansas Su šiuo pavadinimu siejama daug skirtingų slapukų rūšių, todėl paprastai rekomenduojama išsamiau pasidomėti, kaip jie naudojami konkrečioje svetainėje. Tačiau daugeliu atvejų jis greičiausiai naudojamas kalbos parinktims saugoti, o galimai ir turiniui pateikti išsaugota kalba.
lang .ads.linkedin.com / Trečiosios šalies Seansas „LinkedIn“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojo kalbos nustatymą.
lang .ads.linkedin.com / Trečiosios šalies Seansas „LinkedIn“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojo kalbos nustatymą.
_hjFirstSeen .telia.lt / Pirmosios šalies 30 minučių Slapukas nustatomas tam, kad „Hotjar“ galėtų atsekti naudotojo „kelionės“ pradžią ir apskaičiuoti visą seanso trukmę. Jame nėra jokios tapatybę atskleidžiančios informacijos.
_hjAbsoluteSessionInProgress .telia.lt / Pirmosios šalies 30 minučių Slapukas nustatomas tam, kad „Hotjar“ galėtų atsekti naudotojo „kelionės“ pradžią ir apskaičiuoti visą seanso trukmę. Jame nėra jokios tapatybę atskleidžiančios informacijos.
_hjIncludedInSessionSample .telia.lt / Pirmosios šalies 2 minutės Šis slapukas nustatomas tam, kad „Hotjar“ žinotų, ar šis lankytojas įtrauktas į duomenų imtį, apibrėžtą pagal jūsų svetainės dienos seanso limitą.
_vdly_sessionId .telia.lt / Pirmosios šalies 3 mėnesiai Šis slapukas įrašo anoniminį vartotojui priskiriamą ID analitikos ir video peržiūrų kokybei užtikrinti.
Slapuko pavadinimas Sukūrimo momentas Naudojami duomenys Galiojimo trukmė Apibūdinimas
kampyleUserSessionsCount Pirmo įėjimo į puslapį metu Sesijos numeris 1 metai Naudojamas nustatyti, kiek sesijų vartotojas turėjo svetainėje.
kampyleUserSessionsCount Pirmo įėjimo į puslapį metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyti, kiek sesijų vartotojas turėjo svetainėje.
DECLINED_DATE Pirmo įėjimo į puslapį metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyti, kada paskutinį kartą vartotojas atsisakė pildyti apklausą / uždarė iššokantį langą
SUBMITTED_DATE Apklausos užpildymo metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyti, kada paskutinį kartą vartotojas užpildė apklausą
kampyleUserSession Pirmo įėjimo į puslapį metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyto vartotojo sesijos pradžią
kampyleSessionPageCounter Pirmo įėjimo į puslapį metu Atidarytų puslapių skaičius 1 metai Naudojamas nustatyti, kiek puslapių varatotojas atidarė per sesiją
kampyleInvitePresented Iššokančio lango parodymo metu Teisinga/klaidinga 1 metai Naudojamas nustatyti, ar sesijos metu vartotojui parodytas iššokantis langas
kampylePageLoadedTimestamp Pirmo įėjimo į puslapį metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyti, kada vartotojas atidarė puslapį
kampyleUserPercentile Pirmo įėjimo į puslapį metu Skaičius nuo 0 iki 100 1 metai Skaičius tarp 0 ir 100, nusakantis, kiek procentų vartotojų patenka į apklausų tikslinę auditoriją
LAST_INVITATION_VIEW Pirmo įėjimo į puslapį metu Laiko žyma 1 metai Naudojamas nustatyti, kada paskutinį kartą vartotojui parodytas iššokantis langas
kampyle_userid Pirmo įėjimo į puslapį metu Unikalus identifikatorius 1 metai Naudojamas identifikuoti vartotoją
cd_user_id Pirmo įėjimo į puslapį metu Unikalus identifikatorius 1 metai Naudojamas nustatyti Cooladata vartotojo ID
md_isSurveySubmittedInSession Pirmo įėjimo į puslapį metu Teisinga/klaidinga 1 metai Naudojamas nustatyti, ar sesijos metu užpildyta apklausa
mdigital_alternative_uuid Pirmo įėjimo į puslapį metu Unikalus identifikatorius 1 metai Alternatyvus grįžtamojo ryšio UUID identifikatorius, aktualus tik vartotojams iš AWS EU duomenų centro
mdLogger Pirmo įėjimo į puslapį metu Teisinga/klaidinga 1 metai Naudojamas nurodyti Medallia kodui pridėti derinimo žurnalus prie naršyklės konsolės


Neklasifikuoti slapukai

Slapuko raktas (kodas) Domenas Kelias (adresas) Slapuko rūšis Galiojimo trukmė Apibūdinimas
C .adform.net / Trečiosios šalies  1 mėnuo 1 diena „Adform“ kampanijų slapukas.
AB%20tests .telia.lt / Pirmosios šalies  6 mėnesiai Naudojamas telia.lt testavimui ir saugo informaciją apie lankytojų testus.
__eDId .eskimi.com / Trečiosios šalies  1 mėnuo „Eskimi“ kampanijų slapukas.
__eConsent .eskimi.com / Trečiosios šalies  1 mėnuo „Eskimi“ kampanijų slapukas  
_hjSessionUser_406934 .telia.lt / Pirmosios šalies  1 metai  
__eP .eskimi.com / Trečiosios šalies  14 dienų „Eskimi“ kampanijų slapukas.
mf_1cf3cff3-e29b-4b9c-9e84-fa71a4702384 .telia.lt / Pirmosios šalies  Seansas  
AB%20tests%20eshop .telia.lt / Pirmosios šalies  6 mėnesiai Naudojamas telia.lt testavimui ir saugo informaciją apie el. parduotuvės lankytojų testus.
_hjSession_406934 .telia.lt / Pirmosios šalies  30 minučių  
__oauth_redirect_detector accounts. livechatinc.com / Trečiosios šalies  39 sekundės Šis slapukas naudojamas, siekiant atpažinti tiesioginiais pokalbiais skirtingu metu besinaudojančius lankytojus, kad būtų galima optimizuoti pokalbių langelio funkciją.
 
_gat_myTracker .telia.lt / Pirmosios šalies  1 minutė Analitika. „Google Analytics“ stebėjimo slapukas, kuriame nustatomas unikalus lankytojo ID, pirmojo apsilankymo data ir laikas, aktyvaus apsilankymo pradžios laikas ir lankytojo apsilankymų svetainėje skaičius.
 
gscs .telia.lt / Pirmosios šalies  Niekada Analitika. gscs slapukas registruoja duomenis apie lankytojų elgseną interneto svetainėje. Naudojama personalizavimui ir tikslinių interesų nustatymui.
 
isAuthorized .telia.lt (Hybris) / Pirmosios šalies  Seansas Naudotojo seanso būsena, reikalinga „Hybris“.
AB%20tests telia.lt / Pirmosios šalies  180 dienų Naudojama telia.lt testavimui, saugo informaciją apie verslo (verslas verslui, angl. B2B) lankytojų testus.
_fbp telia.lt / Pirmosios šalies  3 mėnesiai „Facebook“ slapukas.
mf_[website-id] Mouseflow / Trečiosios šalies  Seansas Pirmosios šalies slapukas, seanso gyvavimo trukmė: slapukas, skirtas dabartiniam seansui svetainėje identifikuoti. Slapuke pateikiama informacija apie dabartinį seansą, tačiau jame nėra jokios informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti lankytoją. Šis slapukas ištrinamas, kai seansas baigiasi, t. y. kai naudotojas išeina iš svetainės.
 
mf_user Mouseflow / Trečiosios šalies  3 mėnesiai Pirmosios šalies slapukas, nuolatinis: slapukas, skirtas patikrinti, ar naudotojas yra naujas, ar grįžtantis. Šis slapukas nustato, ar naudotojas yra grįžtantis, ar pirmą kartą apsilankęs lankytojas. Tai atliekama tiesiog jungiant „taip“ / „ne“ ir jokia kita informacija apie naudotoją nėra saugomas. Šio slapuko gyvavimo trukmė – 90 dienų.

 

„Telia“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „Telia“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.