Telia Lietuva, AB privatumo pranešimas

Bendrosios nuostatos

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Privatumo pranešimas numato, kaip „Telia“ tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis, „Telia“ atsakingai laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento1, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientas, su kuriuo „Telia“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų naudotojai (pvz. šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis „Telia“ paslaugomis, būtų susipažinę su Privatumo pranešimu bei kitomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

12016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Kaip renkame jūsų duomenis?

„Telia“ siūlo platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir (ar) naudojamų produktų, ir (ar) paslaugų, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėse. 

„Telia“ renka jūsų asmens duomenis: 

 • kuriuos pateikiate jūs (tiesiogiai iš duomenų subjekto),  pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, t.y. perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.; 
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.; 
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, Sodros2 (mokumo vertinimui), kredito biuro UAB „Creditinfo Lietuva” (mokumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt. 

Jūs neprivalote pateikti „Telia“ jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.

2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra).

Kokius jūsų duomenis tvarkome?

Tvarkome duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms: 

 

DUOMENŲ KATEGORIJOS / DUOMENYS*
Pagrindiniai asmens duomenys
Asmens identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys.
Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.).
Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, įsigyta ir (ar) naudojama įranga Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), SIM kortelės numeris, judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), PIN ir PUK kodai, MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikavimo numeris (IMEI), informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, TV paslaugų atkodavimo kortelės numeris, aktyvavimo pradžia ir pabaiga, kanalų užsakymai, linijos numeris (išorinis ID), naudotojo ID, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, užsakytos programos, filmai, filmo/programos pavadinimas, peržiūros duomenys: įvykio pradžia ir pabaiga, užsakovas, trukmė, tipas, slaptažodis, užsakytų ir (ar) teikiamų produktų pakeitimai ir pan.
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną / sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta / neapmokėta), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
Informacija, susijusi su asmens mokumo ir (ar) kreditingumo vertinimu Vardas, pavardė, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, darbovietė, įdarbinimo data ir darbo užmokesčio įvertinimas, duomenys apie įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreditoriai, skolos suma, skolos susidarymo data ir pan.
Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai Informacija apie „Telia“ pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.
Duomenų subjekto profiliai Duomenų subjekto profiliai, kurie buvo sukurti „Telia“ vykdant profiliavimo veiklą (jeigu tokia vykdoma).
Vaizdo duomenys Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti „Telia“ įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi „Telia“ salonuose (jeigu galima identifikuoti asmenį).
Duomenų subjekto komunikacija su „Telia“ Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į „Telia“ klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu naudojantis angl. chat funkcija: susirašinėjimo data, laikas, susirašinėjimo turinys ir pan. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.
Informacija apie blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI) Tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), jo blokavimo statusas, telefono aparato modelis, modelio pagaminimo data, blokavimo pagrindas, operatorius, blokavimo šalis.
Kita informacija apie asmenį Amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.
Srauto duomenys
Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir „Telia“ paslaugomis, būtini siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis generuojami duomenys gali, pvz., parodyti informaciją apie paslaugų naudotojus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio (pvz. skambučio) pradžios ir pabaigos datą, laiką, trukmę ir maršrutą; duomenų perdavimo protokolą, sujungimo datą, laiką, sujungimo metu naudotą IP adresą, tikslo IP adresą, siųstų duomenų kiekį; naudotojo galinio įrenginio geografinę buvimo vietą; trumpojo pranešimo (SMS) siuntimo datą, laiką, siuntimo žymą ir kt.
Vietos nustatymo duomenys, kurie nėra srauto duomenys
Vietos nustatymo duomenys nurodo asmens ir (ar) galinio įrenginio geografinę buvimo vietą (pvz. GPS koordinatės, bazinės stoties vieta) tam tikru laiko momentu. Vietos nustatymo duomenys, kurie nėra srauto duomenys, gali būti tvarkomi teikiant pridėtinės vertės paslaugas, ir tik tokia apimtimi, kokia būtina šių paslaugų teikimui.
Komunikacijos turinio duomenys
Komunikacijos turiniu keičiasi komunikuojančios šalys, kai naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis (pvz., trumposios žinutės (SMS) tekstas, balso žinutė, vaizdo žinutė, garso pranešimas, pokalbis). Šie duomenys tvarkomi tik siekiant perduoti komunikaciją elektroninių ryšių tinklu.
* Pateikti pagrindiniai tvarkomų duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis.

 

Kaip tvarkome jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu?

„Telia“ siekia pateisinti jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią klientų patirtį, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. 

Kaip tvarkome jūsų duomenis jūsų sutikimo pagrindu?

Gavusi jūsų sutikimą „Telia“ tvarko asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi į „Telia“ el. paštu info@telia.lt, atvykus į bet kurį „Telia“ saloną, paskambinus telefonu 1817 (skambutis iš „Telia“ tinklo nemokamas, iš kitų operatorių tinklų – pagal operatoriaus nustatytus tarifus), „Telia“ savitarnos svetainėse „Mano Telia“ / „Mano Ežys“.

Gavę jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 dienų, todėl šiuo laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti jūsų srauto duomenis rinkodaros tikslu, šiuo laikotarpiu jūsų duomenys dar gali būti skelbiami kontaktų knygoje.

 

Kaip apsaugome jūsų duomenis?
„Telia“ skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Telia“ įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
Kam teikiame jūsų duomenis?

Mes galime pateikti jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti: 

 • „Telia“ ir „Telia Company“ įmonių grupės bendrovėms tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. 
 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis „Telia“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Telia“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su „Telia“ sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: rangovai, atliekantys elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo, statybos ir remonto darbus; informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys „Telia“ informacinių sistemų informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugų teikėjai; komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; įrangos gedimų taisymą (pogarantiniu, negarantiniu laikotarpiu) teikiantys paslaugų teikėjai; „Telia“ prekes ir paslaugas platinantys partneriai ir kt. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. „Telia“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., kredito biuras UAB „Creditinfo Lietuva”, įmonės kodas 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, Vilnius ir UAB „Scorify“, įmonės kodas 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, www.scorify.ai), laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis. Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, tvarko ir teikia tretiesiems asmenims duomenis, siekdamos įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus. 
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą „Telia“ (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą perimančiam asmeniui. Tokiam perleidimui nereikalingas skolininko sutikimas, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius. Skolininkų duomenys perleidžiami tik tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus. 
 • Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą. Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančios bendrovės (pvz., UAB „Sergel“, įmonės kodas 125026242, Švitrigailos g. 11B, Vilnius) tarpininkauja „Telia“ išieškant skolą. 
 • Centrinės duomenų bazės administratoriui, tik tokie duomenys ir ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant įgyvendinti jūsų teisę perkelti abonento numerį (numerius) kitam telekomunikacijų operatoriui. Centrinės duomenų bazės administratorius (šiuo metu – VšĮ „Numerio perkėlimas“, įstaigos kodas 303386211, Jogailos g. 9, Vilnius ) administruoja centrinę duomenų bazę, skirtą telefono numerio perkėlimui užtikrinti. 
 • GSMA asociacijos nariams teikiami duomenys tik apie „Telia“ tinkle blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI). 
 • Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan. 
 • Pagrindinėms kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai. 
 • Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai. 

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu mes perduosime jūsų asmens duomenis tokiems gavėjams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi. 

Priklausomai nuo aplinkybių, „Telia“, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo mechanizmai, pvz., nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos. 

Tikslesnę informaciją apie konkrečiu atveju taikomą duomenų perdavimo už ES, EEE ribų mechanizmą galima gauti kreipiantis į „Telia“ žemiau pateiktais kontaktais.

Kiek saugome jūsų duomenis?

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. „Telia“ užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kokios jūsų teisės?

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Telia“ su prašymu suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su „Telia“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar „Telia“ teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą); 
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu perkelti jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti jūsų „Telia“ pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis); 
 • kreiptis į „Telia“ ir pareikšti nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą); 
 • reikalauti, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį; 
 • bet kada atšaukti „Telia“ duotus jūsų sutikimus. 

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Telia“ jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent jums: 

 • „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“ (prašome prisijungti su mobiliuoju parašu ar per e. banką); 
 • e. paštu info@telia.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu);
 • paštu adresu Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją);
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną (prašome turėti tapatybės kortelę arba pasą. 

Atkreipiame dėmesį, kad išankstinio mokėjimo paslaugų „EŽYS“ ir „EXTRA“ atveju mums būtina tinkamai identifikuoti, jog duomenų subjekto teisių prašymą pateikęs asmuo yra tikrasis „Ežio“ ar „EXTRA“ numerio savininkas, todėl galime užduoti ir papildomus klausimus, kurie leistų nustatyti jūsų tapatybę.

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami registruosime ir spręsime. Pateiksime jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis. Jeigu „Telia“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „Telia“ aukščiau nurodytais kontaktais ir telefonu 1817 (skambinant iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 641 81 817).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: privatumas@telia.lt 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis?

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Telia“ jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent Jums:

 • „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“ (prašome prisijungti su mobiliuoju parašu ar per e. banką)
 • e. paštu info@telia.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu)
 • paštu adresu Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti (asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją).
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną (prašome turėti tapatybės kortelę arba pasą).

Atkreipiame dėmesį, kad išankstinio mokėjimo paslaugų „EŽYS“ ir „EXTRA“ atveju mums būtina tinkamai identifikuoti, jog duomenų subjekto teisių prašymą pateikęs asmuo yra tikrasis „Ežio“ ar „EXTRA“ numerio savininkas, todėl galime užduoti ir papildomus klausimus, kurie leistų nustatyti jūsų tapatybę.

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami registruosime ir spręsime. Pateiksime Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis. Jeigu „Telia“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, Jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „Telia“ aukščiau nurodytais kontaktais ir telefonu 1817 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 641 81 817).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: privatumas@telia.lt.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis „Telia“ veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, „Telia“ gali prireikti atnaujinti Privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius Privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime „Telia“ pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų interneto svetainėje ir (ar) pranešdami savitarnos svetainėje „Mano Telia“ / „Mano Ežys“, ir (ar) el. paštu.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Telia“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Telia“ teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. ;
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
JSESSIONID, H-ID Naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
isAuthorized Slapukas naudojamas nustatyti sesijos statusą Prisijungimo metu Iki sesijos pabaigos Domenas (pvz. www.telia.lt)
sessionTime Slapukas naudojamas nustatyti sesijos trukmę Prisijungimo metu Iki sesijos pabaigos Laiko žyma
TC-COOKIE-CONSENT Naudojamas nustatyti ar buvo parodytas slapukų pranešimas Pranešimo uždarymo metu 1 metai Ar buvo uždarytas pranešimas
TC-WELCOME-SCREEN Specialaus laikino puslapio parodymas (slapukas nebeaktyvus) Pranešimo uždarymo metu 1 metai Teisinga/klaidinga
WAFHST18, COOKIE_SUPPORT Naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 valanda Unikalus identifikatorius
COMPANY_ID Naudojamas išsaugoti naudotojo ID Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai arba kol atsijungiama Unikalus identifikatorius
GUEST_LANGUAGE_ID Naudojamas išsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai Kalbos kodas
LFR_SESSION_STATE_NNNNNNN Išorinis kodas naudojamas automatiniam sesijos pratęsimui. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
LRSESSIONID Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos arba kol atsijungiama Unikalus identifikatorius
USER_UUID Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 1 metai arba kol atsijungiama Užkoduotas vidinis naudotojo ID (unikalus identifikatorius)
ID, LOGIN Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 1 metai arba kol atsijungiama Užkoduotas naudotojo vardas (el. paštas)
REMEMBER_ME Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 1metai arba kol atsijungiama Teisinga/klaidinga
PASSWORD Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 1 metai arba kol atsijungiama Užkoduotas naudotojo slaptažodis
mtuserid Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Sesijos ID
LanguageID Naudojamas išsaugoti naudotojo pasirinktą kalbą Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Kalbos kodas
autologin Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 10 metų arba kol atsijungiama Sugeneruotas ID (unikalus identifikatorius)
autousername Naudojamas prisiminti mane/automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui Prisijungimo metu 10 metų arba kol atsijungiama Naudotojo vardas
companyCode Naudojamas įmonės registracijai Naudojamas kai vartotojas pradeda įmonės registraciją 2 dienos Įmonės kodas
check Naudojamas patikrinti ar slapukai yra įjungti Įėjimo į puslapį metu 1 metai Reikšmės patikrinimas
__lc.visitor_id Lankytojo identifikatorius (ID) Pradedant pokalbį internetu 32 mėnesius Unikalus identifikatorius
__lc_vv Pokalbio internetu lango versija Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Versijos kodas
__livechat Slapukas, atsakingas už tinkamą pokalbio internetu lango veikimą Pradedant pokalbį internetu 3 metai  
__livechat_lastvisit Paskutiniojo apsilankymo laiko žyma. Pradedant pokalbį internetu 3 metai Data
__livechat_chat Vykstančio pokalbio ID Pradedant pokalbį internetu 32 mėnesius Unikalus identifikatorius
chat_running Aktyvios sesijos pokalbių lango patikrinimas Pradedant pokalbį internetu 24 valandas Reikšmės patikrinimas
lc..secret_id Slapukas, kurį naudoja komunikacijos protokolas Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Unikalus identifikatorius
secret_token_ Slapukas, kurį naudoja komunikacijos protokolas Pradedant pokalbį internetu 24 valandas Unikalus identifikatorius
lc_invitation_opened Naudojamas pokalbio internetu pasisveikinimo pranešimo palaikymui Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Reikšmės patikrinimas
lc_sso Slapukas, kurį naudoja komunikacijos protokolas Pradedant pokalbį internetu 3 metai Unikalus identifikatorius
lc_window_state Naudojamas parodyti ar langas yra sumažintas ar ne Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Reikšmės patikrinimas
main_window_timestamp
main_window_timestamp_0
recent_window
Naudojami stebėti programos būseną esant skirtinguose skirtukuose Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Reikšmės patikrinimas
message_text Naudojamas pridėti tekstui, kurį lankytojas parašė prieš išsiuntimą. Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Įvestas tekstas
autoinvite_callback, Notification[status ping] Naudojami palaikyti pokalbį internetu, informacija apie agento prieinamumą ir lankytojo būseną. Pradedant pokalbį internetu Pokalbio sesijos metu Laiko žyma
3rdparty Naudojamas patikrinti ar internetinė svetainė leidžia įrašyti trečiųjų šalių scenarijus Įėjimo į puslapį metu Sesijos metu Reikšmės patikrinimas
_hjClosedSurveyInvites Šis slapukas nustatomas kai lankytojas atlieka kokius nors veiksmus su iškylančiu apklausos modaliniu langu. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad jau rodytas pakvietimas nebūtų rodomas pakartotinai. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_hjDonePolls Slapukas nustatomas kai lankytojas pateikia informaciją „Feedback Poll“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_hjMinimizedPolls Slapukas nustatomas kai lankytojas sumažina „Feedback Poll“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_hjDoneTestersWidgets Slapukas nustatomas kai lankytojas pateikia informaciją „Recruit User Testers“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_hjMinimizedTestersWidgets Slapukas nustatomas kai lankytojas sumažina „Recruit User Testers“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad naršant internetinėje svetainėje valdiklis liktų sumažintas. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_hjIncludedInSample Naudojamas nustatyti ar lankytojas patenka į imtį, kuri naudojama atliekant vartotojo elgsenos analizę. Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
_gat_myTracker, _gat_UA-10979213-12 Google Analytics ir VWO slapukas reikalingas testavimui Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo  
_ga, _gid Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metus, 24 valandas Unikalus identifikatorius
_utmb, _utmc, _utma Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
AB%20tests%20new Naudojamas testavimui, saugoma informacija apie lankytojo pamatytus testus. Pirmo testo pamatymo metu 180 dienų nuo paskutinio testo pamatymo  
AB%20tests%20B2B%20new Naudojamas testavimui, saugoma informacija apie B2B lankytojo pamatytus testus. Pirmo testo pamatymo metu 180 dienų nuo paskutinio testo pamatymo  
AB%20tests%20eshop%20new Naudojamas testavimui, saugoma informacija apie el. parduotuvės lankytojo pamatytus testus. Pirmo testo pamatymo metu 180 dienų nuo paskutinio testo pamatymo  
tc_ss Naudojamas išskirti savitarnos naudotojus Prisijungimo prie savitarnos metu 1 metai  
_vwo_uuid_v2 Slapukai naudojami testavimui Įėjimo į puslapį metu 2 metai  
BizoID, UserMatchHistory „LinkedIn“ įžvalgos ir reklaminės žymės skirtos analitikai Įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
bscookie, bcookie Naršyklės identifikatoriaus (ID) slapukas, skirtas bendrinimo mygtukams bei reklaminėms žymėms. Įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
lidc Naudojamas bendrinimo mygtukų ir reklaminių žymių nukreipimui. Įėjimo į puslapį metu 1 diena Unikalus identifikatorius
cid, uid Unikalus identifikatorius Įėjimo į puslapį metu 60 dienų Unikalus identifikatorius
fr Užšifruoti „Facebook“ ir naudojamos naršyklės identifikatoriai (ID) Įėjimo į puslapį metu 3 mėnesiai Unikalus identifikatorius
ry_yourkey_realytics Naudojamas vartotojo atpažinimui puslapyje Įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
ry_yourkey_so_realytics Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Įėjimo į puslapį metu 30 minučių Sesijos duomenys
ry_optout Naudojamas patikrinti ar vartotojas yra atsisakęs būti atpažintu Įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai Unikalus identifikatorius
__hs_opt_out Naudojamas prisiminti ar vartotojas yra sutikęs būti atpažintas Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
__hstc Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
__hssrc Naudojamas tikrinti ar vartotojo naršyklė nebuvo perkrauta sesijos metu Įėjimo į puslapį metu Sesija Reikšmės patikrinimas
hubspotutk Naudojama lankytojui atpažinti Įėjimo į puslapį metu 10 metų Unikalus identifikatorius
__hssc Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Įėjimo į puslapį metu 30 minučių Sesijos duomenys

 

„Telia“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „Telia“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.