PRIVATUMO POLITIKA, TAIKOMA TEIKIANT „TELIA SMART WI-FI“ PASLAUGĄ

2022 m. rugsėjo 26 d.

Šioje Privatumo politikoje aprašomas asmens duomenų tvarkymas teikiant „Telia Smart Wi-Fi“ paslaugą (toliau – Paslauga). Be to, taikomas Telia Lietuva, AB (toliau - „Telia“) Privatumo pranešimas.

„Smart Wi-Fi“ paslauga padeda padidinti belaidžio namų tinklo („Wi-Fi“) spartą, pagerinti ryšį ir užtikrinti didesnį jo stabilumą. Paslauga teikiama naudojant klientams pristatomą papildomą įrangą ir į išmanųjį telefoną atsisiunčiamą programėlę. Be to, paslauga siūlo įvairių papildomų funkcijų namų tinklui valdyti ir leidžia geriau aptarnauti klientus iškilus problemoms naudojantis paslauga.

Paslaugos nustatymai valdomi naudojantis „Telia Smart Control“ programėle. Norint naudotis programėle, reikia turėti „Android“ arba „iOS“ išmanųjį telefoną. Programėlė leidžia patikrinti belaidžio namų tinklo ir prie jo prijungtų įrenginių būseną.

Jums naudojantis Paslauga, mes tvarkome jūsų duomenis, surinktus iš toliau nurodytų šaltinių:

  1. tiesiogiai iš jūsų, kai užsiregistruojate ar prisijungiate prie Paslaugos arba ja naudojatės;
  2. duomenis, sugeneruotus naudojantis Paslauga, įskaitant informaciją apie įrenginį, namų tinklo įrangą ir „Wi-Fi“ veikimą;
  3. išvestinius duomenis, kuriuos sukuriame remdamiesi jūsų asmens duomenimis ir modeliais, tokius kaip išvados apie galimus jūsų interesus, padarytos taikant analizę.

Asmens duomenys „Telia“ pateikiami savanoriškai, tačiau Paslaugos teikimas be asmens duomenų yra neįmanomas. Norint įdiegti Paslaugą ir ja naudotis, turi būti atskleisti tam tikri asmens duomenys, kad Paslauga galėtų veikti.

Naudojantis Paslauga renkama ir tvarkoma informacija padeda „Telia“ užtikrinti savo klientams geriausią naudojimosi „Wi-Fi“ patirtį. Naudojantis Paslauga, tvarkoma tik informacija apie patį „Wi-Fi“ tinklą ir jo technines charakteristikas.


Siekdami teikti Paslaugą, tvarkome toliau nurodytą informaciją apie jus, kuri apima:

• asmens duomenis ir kredito duomenis, kurie yra būtini užsakymui vykdyti;

• įrangos pristatymo adresą;

• registracijos metu nurodytą kliento vardą ir pavardę;

• pranešimus, komentarus ir reakcijas atsiliepimų lentoje;

• prisijungimo informaciją;

• informaciją apie šeimą ar šeimas, kurias klientas prijungė, ir šeimos pavardę.


Siekdami teikti Paslaugą, mes taip pat tvarkome toliau nurodytą informaciją apie Paslaugą:

• informaciją apie įrenginį (serijos numeris + MAC ir IP adresas + įrenginio pavadinimas) ryšiui tarp bazinių stočių užmegzti;

• informaciją apie kiekvieną tinklo mazgą ir prijungtą kliento įrenginį, tokią kaip duomenų sąnaudos atsisiuntimo ir įkėlimo metu, signalo stiprumas, ryšio sparta (ryšio tarp kliento įrenginio ir tinklo mazgo greitis);

• informaciją apie bevielį tinklą (angl. mesh network) , tokią kaip techniniai parametrai, informuojantys apie „Telia“ kliento vietinio „Wi-Fi“ tinklo (bevielio tinklo) veikimo kokybę; šie duomenys apima, pavyzdžiui, dažnių juostos plotį ir kanalų naudojimą, ryšio tarp tinklo mazgų greitį ir „Wi-Fi“ tinklo veikimo sutrikimus;

• informaciją apie tinklo nuostatas, susijusias su „Wi-Fi“ tinklu (SSID pavadinimas, svečių tinklas); saugumo sumetimais „Wi-Fi“ slaptažodis niekada nebendrinamas neužšifruotas; jis pateikiamas tik lokaliai kliento įrangoje;

• su „Wi-Fi“ tinklo veikimu susijusius pranešimus ir įspėjimus, siekdami padėti naudotojui išspręsti galimas „Wi-Fi“ tinklo problemas.


Su „Smart Wi-Fi“ paslauga ar naudojimusi ja susijusius kliento duomenis „Telia“ tvarko tik teikdama Paslaugą arba, pavyzdžiui, problemos ar gedimo atveju klientui susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi ir davus leidimą juos tvarkyti bei suteikus būtiną informaciją ryšiui užmegzti. Tokiu atveju taip pat galime naudoti informaciją apie kliento „Smart Wi-Fi“ paslaugos namų tinklą ir prie jo prijungtus įrenginius.

Vaikų asmens duomenis „Telia“ tvarko tiek, kiek yra leistina įstatymų, kai tai tinkama konkrečiu atveju. Atsižvelgdama į turimas technologijas ir su duomenų tvarkymu susijusią privatumo pažeidimo riziką, „Telia“ deda pagrįstas pastangas, kad būtų gautas ir patikrintas jaunesnio nei 14 metų vaiko globėjo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Asmens duomenis „Telia“ tvarko siekdama teikti Paslaugą pagal sudarytą sutartį. Duomenys tvarkomi, pavyzdžiui, siekiant suteikti klientui informaciją apie tai, kaip pagerinti „Wi-Fi“ paslaugos kokybę, valdyti kliento įrenginius ir kaip ši informacija tvarkoma bei pateikiama „Telia“ klientui per „Smart Control“ programėlę.

Visais toliau nurodytais atvejais tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir atsižvelgdami į privatumą. Jūsų duomenis „Telia“ naudoja tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Remdamasi sutartiniais santykiais ir siekdama teikti Paslaugą

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis Paslaugos teikimo tikslais toliau nurodytais atvejais, pavyzdžiui:

• teikdama Paslaugą pagal jūsų sudarytą sutartį su „Telia“;

• spręsdama problemas, pavyzdžiui, šalindama Paslaugos veikimo sutrikimus.

Remdamasi teisėtu interesu

„Telia“ tvarko asmens duomenis teisėto intereso pagrindu, pavyzdžiui, toliau nurodytais atvejais:

• siekdama aptarnauti klientus, pavyzdžiui, bendrais aptarnavimo tikslais, kad galėtų teikti paslaugas ir tiekti produktus, taip pat pasiūlyti geresnes paslaugas ir produktus;

• siekdama patobulinti Paslaugą, pavyzdžiui, analizuodama, kaip naudojamasi Paslauga, kad galėtų geriau suprasti klientų poreikius ir pagerinti Paslaugos bei kitų paslaugų ir produktų kokybę.

Kitais tikslais, dėl kurių davėte savo sutikimą

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis visais tikslais, dėl kurių davėte sutikimą. Prašydami jūsų sutikimo, informuojame jus apie sutikimo tvarkyti duomenis reikšmę ir apie tai, kaip galite atšaukti savo sutikimą.

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi.

„Telia“ visada siekia apsaugoti savo klientų interesus. Stengdamiesi užtikrinti saugumą, atsižvelgiame į rizikos lygį, įgyvendinimo sąnaudas, turimas technologijas, pažeidžiamumą ir grėsmes, laikantis teisės aktų, reglamentų ir sutartinių įsipareigojimų.

Jūsų asmens duomenis atskleidžiame tiek, kiek leidžia ir reikalauja įstatymai.

Jūsų asmens duomenis perduodame arba atskleidžiame toliau nurodytoms šalims.

Kitoms „Telia Company“ priklausančioms įmonėms, kaip numatyta teisės aktuose. Mūsų grupės įmonės jūsų asmens duomenis naudoja šiame dokumente nurodytais tikslais.

Mūsų subrangovams, t. y. asmens duomenų tvarkytojams, kurie tvarko asmens duomenis „Telia“ vardu. Šiems duomenų tvarkytojams priskiriami subrangovai, iš kurių „Telia“ perka duomenų tvarkymo paslaugas, ir subrangovai, kurie dalyvauja teikiant Paslaugą, pavyzdžiui, palaikymo ir analizės paslaugų teikėjai. Šioms trečiosioms šalims draudžiama naudoti asmens duomenis kitais tikslais, išskyrus su „Telia“ suderintos paslaugos teikimą. Mes imamės tinkamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi šios Privatumo politikos.

Mūsų partneriai, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu, veikia už ES ar EEE ribų. Perduodami asmens duomenis už ES ar EEE ribų, laikomės teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, mes užtikriname ir tikimės, jog mūsų duomenų tvarkytojai užtikrins, kaip reikalaujama teisės aktuose, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, nepriklausomai nuo to, ar jie perduodami už ES ar EEE ribų.

Be to, jūsų duomenis atskleidžiame:

dėl teisinių veiksmų arba valdžios institucijos prašymu, dėl teisinio ar teismo sprendimo arba dėl teisinių veiksmų ar kitų teisminių procedūrų;

kompetentingoms institucijoms, jei to reikalauja arba tai leidžia teisės aktai, laikydamiesi iš anksto nustatytų procedūrų;

dėl verslo perdavimo, pavyzdžiui, dėl susijungimo, įsigijimo, turto pardavimo arba paslaugų perdavimo kitai bendrovei.

Taip pat tvarkome anoniminius duomenis, kurių negalima susieti su jumis. Be to, tokia informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims kitais tikslais, nei aprašyta šioje Privatumo politikoje ar „Telia“ Privatumo pranešime.

Duomenis, sukurtus ir tvarkomus jums naudojantis Paslauga, saugome 28 dienas šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Tokie apribojimai netaikomi anoniminių duomenų saugojimui.

Kiti nei aukščiau aprašyti duomenys, kurie tvarkomi remiantis sutartiniais santykiais arba teisėtu interesu, saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir dvejus metus jam pasibaigus.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo tikslų ir situacijos.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys: jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais „Telia“ interesais. Išnagrinėjus ir patenkinus jūsų prašymą dėl teisės nesutikti, jūsų duomenys ištrinami. „Telia“ gali atmesti prašymą, jei tvarkyti duomenis būtina siekiant įgyvendinti privalomus ir teisėtus „Telia“ interesus. Jūs visada turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir su tiesiogine rinkodara susijusio profiliavimo tikslais.

Teisė duoti ir atšaukti savo sutikimą: jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Teisė susipažinti su duomenimis: jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir jei taip, turite teisę su jais susipažinti.

Teisė būti pamirštam: jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, pavyzdžiui, kai atšaukiate savo sutikimą arba nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu, ir jūsų prašymas priimamas. Jei nebenorite naudotis programėle ir pageidaujate ištrinti savo asmens duomenis, galite pateikti mums prašymą. Išnagrinėję jūsų prašymą, mes ištrinsime jūsų duomenis.

Teisė ištaisyti duomenis: jūs turite teisę reikalauti ištaisyti jūsų asmens duomenis arba tam tikrais atvejais papildyti neišsamius asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad „Telia“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą: jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums tvarkyti jūsų sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu. Jūs turite teisę gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę juos perduoti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite pateikti prašymą arba susisiekti su mumis naudodamiesi toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Asmens duomenų valdytojas
Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius
Įmonės kodas 121215434

Duomenų apsaugos pareigūnas: privatumas@telia.lt
Klientų aptarnavimo svetainė www.telia.lt ir telefono numeris: 1817

Tikimės, jog įtarę, kad „Telia“ nesilaiko šios Privatumo politikos arba taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, pirmiausia apie tai pranešite mums. Mūsų tikslas – kartu išspręsti visus jums rūpimus klausimus. Tačiau jei esate vis tiek nepatenkinti, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai , kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugos priežiūrą Lietuvoje.

„Telia“ yra įsipareigojusi plėtoti atsakingą ir tvarų verslą. Jei įtariate, kad „Telia“ nesilaikė teisės aktų arba jos Pranešime apie privatumą išdėstytų nuostatų, galite pateikti konfidencialų pranešimą naudodamiesi „Telia Company Speak Up Line“ (vadinamąja pranešimų apie pažeidimus sistema).

Jei turite klausimų arba norite pasikalbėti apie priemones, kurių „Telia Company“ imasi jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu DPO-TC@teliacompany.com.

Sužinokite daugiau apie „Telia Company“ privatumo principus.

Sužinokite daugiau apie „Telia Company“ užtikrinamą saugumą.

Tobulinant mūsų veiklą, paslaugas ir produktus, gali tekti pakeisti šią Privatumo politiką. Naujausią versiją galite rasti mūsų svetainėje ir „Telia Smart Control“ programėlėje. Apie visus svarbius pakeitimus jus informuosime per programėlę ir paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką mūsų svetainėje.