Bendrovės valdymas

Pagal „Telia Lietuva“ įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir vadovas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai nustato Bendrovės vadovo bei padalinių vadovų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.

Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlygio. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

„Telia Lietuva“ iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

Daugiau informacijos apie valdybos veiklą bei vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymąsi galima rasti Bendrovės konsoliduotuose metiniuose pranešimuose bei jų prieduose, kurie yra sudėtinės metinių finansinių atskaitomybių dalis.

Valdybos nariai

Claes Nycander

Valdybos pirmininkas,
Atlygio komiteto narys

Plačiau

Agneta Wallmark

Valdybos narė,
Audito komiteto pirmininkė

Plačiau

 

Hannu-Matti Mäkinen

Valdybos narys,
Atlygio komiteto pirmininkas

Plačiau

Mindaugas Glodas

Nepriklausomas valdybos narys,
Audito ir Atlygio komiteto narys

Plačiau

 

Dan Strömberg

Valdybos narys

Plačiau

Leda Iržikevičienė

Nepriklausoma valdybos narė

Plačiau

 

Metinės ataskaitos ir dokumentai

Telia Lietuva, AB įstatai (įregistuoti 2020-07-01)

Mūsų patys vertingiausi ištekliai yra mūsų žmonės. Mes siekiame, kad „Telia“ būtų gera vieta dirbti. Tam, kad to pasiektume sąžiningu ir tinkamu būdu, mes sukūrėme šią Politiką, kurioje apibrėžėme Bendrovės lūkesčius darbuotojų atžvilgiu, taip pat tai, kokie turėtų būti mūsų darbuotojų lūkesčiai vieni kitų bei mūsų, kaip jų darbdavio, atžvilgiu.

Personalo politika

„Telia“ tikslas – maksimaliai padidinti atlygio programų efektyvumą, siekiant pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie reikalingi verslo sėkmei išlaikyti ir gerinti. Atlygio politika siekiama sukurti pagrindą vėlesnėms gairėms ir rekomendacijoms, kuriose bus aiškiau išdėstomas „Telia“ požiūris į atlygio praktikos kūrimą ir įgyvendinimą visuose organizacijos lygiuose dirbantiems darbuotojams.

Atlygio politika

Telia Lietuva vadovo ir valdybos narių atlygio politiką 

2021 m. Atlygio ataskaita

2020 m. Atlygio ataskaita