Bendrovės valdymas

 

 

Pagal „Telia Lietuva“ įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir vadovas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką renka valdyba iš savo narių.

Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlygio. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai nustato Bendrovės vadovo bei padalinių vadovų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.

„Telia Lietuva“ iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

Daugiau informacijos apie valdybos veiklą bei vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymąsi galima rasti Bendrovės konsoliduotuose metiniuose pranešimuose bei jų prieduose, kurie yra sudėtinės metinių finansinių atskaitomybių dalis.