Atsakomybė rinkoje

Atsakomybė rinkoje

Atsakingas verslas

Tai mums reiškia, kad savo dėmesį telkiame į rizikų valdymą, neigiamo poveikio mažinimą ir etišką bei atsakingą elgseną. Didžiausią dėmesį skiriame ir apčiuopiamų pokyčių siekiame šiose prioritetinėse srityse:

• skaidrumas ir antikorupcijai
• saviraiškos laisvė
• asmens privatumas
• įvairovė ir lygios teisės
• darbuotojų sauga, sveikata ir ugdymas
• atsakomybė rinkoje.

Kaip užtikriname atsakingą veiklą?

Mums svarbi lyderystė ne tik technologijų srityje ar veikloje, kurią vykdome, bet ir verslo valdymo, tvarumo, etiško verslo srityse. Todėl visi „Telia“ darbuotojai laikosi Atsakingo verslo kodekso – šis dokumentas yra lyg „etikos kompasas. Atsakingo verslo kodeksas apima daugelį darbo praktikoje pasitaikančių sričių – dovanų ir verslo svetingumo, santykių su valstybės tarnautojais, asmens duomenų apsaugos, atsakingų pirkimų bei daug kitų aktualių sričių.

„Telia“ atsakingą veiklą apibrėžiantys ir įprasminantys dokumentai:

Atsakingo verslo kodeksas
Antikorupcijos politika
Saviraiškos laisvės politika
Privatumo pranešimas
Personalo politika
Tiekėjų elgesio kodeksas
Aplinkosaugos politika

 

Įvairovė ir lygios teisės

Mums, kaip sektoriaus lyderiui, kaip dideliam Lietuvos darbdaviui, kaip bendruomenės nariui, kaip partneriui ir paslaugų teikėjui, svarbu skatinti įvairovę, padėti žmonėms įsitraukti ir dalintis skirtingomis patirtimis, užtikrinti lygias teises ir galimybes tiek darbo vietoje, tiek už jos ribų.

Vadovaujamės „Telia“ Lygių galimybių politika ir sau esame iškėlę aiškius prioritetus:
• 100 proc. – lygios galimybės bei draugiški gyvenimui;
• 50/50 – tolygus lyčių atstovavimas visuose pareigybių lygiuose;
• 0 proc. – jokio atlygio atotrūkio tarp lyčių bei nulis diskriminacijos ir priekabiavimo atvejų.

Daugiau informacijos – mūsų metinėse ataskaitose.


Skaidrumo linija

Esame įdiegę „Skaidrumo liniją“, kurioje mūsų darbuotojai, klientai, verslo partneriai ar tiekėjai gali pranešti apie bet kokius su mūsų veikla susijusius ir susirūpinimą keliančius atvejus – apie įtariamus teisės aktų pažeidimus, šiurkščius reikalavimų nesilaikymo atvejus ir kt.

 

Pranešėjų apsauga pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą

Informaciją apie pažeidimą „Telia“ gali pateikti fizinis asmuo, kurį su „Telia“ sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat gali teikti savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis „Telia“ administraciniam, valdymo ar priežiūros organui arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Informacija teikiama valstybine kalba.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojaus aplinkai;
3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimo;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6. neteisėtu būdu įgyto turto;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8. kitų pažeidimų.
 

Pranešimo pateikimo būdai:

„Telia“ Vidaus tyrimų vadovas ir Etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnas administruoja pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją bei atlieka jos vertinimą užtikrinant asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

„Telia“ gauta informacija apie pažeidimus nagrinėjama, sprendimai priimami, pranešėjų teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, taip pat asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas numatytas: