Dividendai

 

 

2017 m. Bendrovės valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, kuri numato, jog Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus, nors iki 2017 m. neturėjo oficialiai patvirtintos dividendų mokėjimo politikos.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

2020 m. dividendai

Eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2021 m. balandžio 27 d., Valdyba siūlo priimti sprendimą iš Bendrovės paskirstytino 2020 m. pelno skirti 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendų istorija

Nuo 2000 m., kai Bendrovės akcijos buvo išplatintos viešai, įmonės dividendams skirta suma sudarydavo 50-70 proc. tų metų grynojo pelno. 

2003 m. Bendrovė patyrė nuostolį, tačiau dividendus mokėjo. Nuo 2003 m. kasmet vienai akcijai išmokėti dividendai viršijo akcijai tenkantį konsoliduotą pelną. Taip yra dėl to, kad pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonių grupės įmonės sukaupto nepaskirstyto pelno. 

Nuo 2006 m. akcininkams išmokama beveik maksimali pagal įstatymus galima dividendų suma (96−98 proc. pagrindinės įmonės nepaskirstyto pelno).

2014 m. lapkričio 17 d. dėl įstatinio kapitalo mažinimo akcininkams, kurie Bendrovės akcininkais buvo 2014 m. gegužės 14 d. pabaigoje, išmokėta 0,25 lito (0,072 euro) išmoka vienai akcijai. 

2016 m. akcininkai nusprendė mokėti 0,01 euro, 2017 m. – 0,03 euro, 2018 m. – 0,07 euro, 2019 m. – 0,08 euro, o 2020 m. – 0,09 euro dividendų vienai akcijai už praėjusius finansinius metus.