DIVIDENDAI

2017 m. Bendrovės valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, kuri numato, jog Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus, nors iki 2017 m. neturėjo oficialiai patvirtintos dividendų mokėjimo politikos.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

 

2022 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 12 d., bus Telia Lietuva, AB akcininkai.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios reguliuojamoje rinkoje (t .y. vertybinių popierių biržoje) su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Telia Lietuva, AB akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021 m., yra 2022 m. gegužės 11 diena.

Nuo 2022 m. gegužės 26 d. dividendai mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių Telia Lietuva, AB akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių Telia Lietuva, AB akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).

2022 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

  • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
  • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2022 m. gegužės 23 d. turi būti pateikta SEB bankui per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.

Informacija teikiama SEB banke tel. +370 5 268 2800.

Nuo 2000 m., kai Bendrovės akcijos buvo išplatintos viešai, įmonės dividendams skirta suma sudarydavo 50-70 proc. tų metų grynojo pelno.

2003 m. Bendrovė patyrė nuostolį, tačiau dividendus mokėjo. Nuo 2003 m. kasmet vienai akcijai išmokėti dividendai viršijo akcijai tenkantį konsoliduotą pelną. Taip yra dėl to, kad pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonių grupės įmonės sukaupto nepaskirstyto pelno.

Nuo 2006 m. akcininkams išmokama beveik maksimali pagal įstatymus galima dividendų suma (96−98 proc. pagrindinės įmonės nepaskirstyto pelno).

2014 m. lapkričio 17 d. dėl įstatinio kapitalo mažinimo akcininkams, kurie Bendrovės akcininkais buvo 2014 m. gegužės 14 d. pabaigoje, išmokėta 0,25 lito (0,072 euro) išmoka vienai akcijai.

2016 m. akcininkai nusprendė mokėti 0,01 euro, 2017 m. – 0,03 euro, 2018 m. – 0,07 euro, 2019 m. – 0,08 euro, 2020 m. – 0,09 euro, 2021 m. – 0,10 euro dividendų vienai akcijai už praėjusius finansinius metus.