Akcininkų susirinkimai

 

 

Pagal Telia Lietuva, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir vadovas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, Bendrovės vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.
 
Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2020-11-23 šaukiamas neeilinis akcininkų susirinkimas

2020 m. lapkričio 23 d. 11.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, „Telia Lietuva“ buveinėje, šaukiamas neeilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Saltoniškių g. 7A), akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 10.00 val. iki 10.40 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2020 m. spalio 20 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. lapkričio 16 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2020 m. gruodžio 7 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. lapkričio 16 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Laikantis visų tuo metu galiojančių apsisaugojimo nuo koronaviruso reikalavimų Bendrąjį balsavimo biuletenį darbo dienomis taip pat galima gauti asmeniškai atvykus į Telia Lietuva, AB buveinę, adresu: Saltoniškių g. 7A, Vilnius. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu).

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu daiva.kasperaviciene@telia.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2020 m. gruodžio 7 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu daiva.kasperaviciene@telia.lt, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu). Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu daiva.kasperaviciene@telia.lt, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu). Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodydami akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16(1) straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į Telia Lietuva, AB, adresu: Saltoniškių g. 7A, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras Telia Lietuva, AB akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 582 613 138 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000123911.

Informacija teikiama tel. (8 5) 236 7878 ir Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

2020-11-23 neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. lapkričio 23 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. spalio 21 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Emil Per Nilsson, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).

Pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2020 m. lapkričio 23 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti p. Douglas Gordon Lubbe. 

Išrinktas į Bendrovės valdybą Douglas Gordon Lubbe būtų valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).

Douglas Gordon Lubbe (g. 1972 m.) šiuo metu eina „Telia Company“ įmonių grupės verslo Švedijoje – „Telia Sverige AB“ – finansų vadovo pareigas. Baigęs verslo ir apskaitos bakalauro studijas Pietų Afrikos universitetuose, savo karjerą telekomunikacijų srityje jis pradėjo 1997 m. Pietų Afrikos Respublikoje veikiančioje „Vodafone“ įmonių grupės bendrovėje „Vodacom“. Iki 2014 m. Douglas Lubbe ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Vodacom“ Finansų padalinyje Pietų Afrikoje, buvo „Vodacom“ verslo Mozambike finansų vadovu ir laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas. 2014 m. jis prisijungė prie „Telia Company“ įmonių grupės ir iki 2017 m. liepos ėjo Eurazijos regiono Finansų vadovo ir Veiklos valdymo vadovo pareigas Stambule. Nuo 2017 m. D. Lubbe paskirtas į „Telia Company“ įmonių grupės kontrolės vadovo pareigas Stokholme, o nuo 2019 m. – verslo Švedijoje („Telia Sverige AB“) finansų vadovo pareigas. Vienerius metus nuo 2019 m. rugsėjo iki 2020 m. rugsėjo laikinai ėjo „Telia Company“ įmonių grupės finansų vadovo pareigas. Nuo 2002 m. jis yra Pietų Afrikos atestuotų apskaitininkų instituto narys – atestuotas apskaitininkas, o 2005 m. baigė Pietų Kvinslando universiteto (Australija) Verslo administravimo magistro studijas. Šiuo metu kitų įmonių veikloje nedalyvauja ir „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.

 

2020-04-28 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.

Visi susirinkime dalyvaujantys 20 akcininkų, turintys 518 659 453 balsus, tai sudaro 89,02 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus, balsavo iš anksto. 

Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Nuspręsta:

1) Patvirtinti audituotas 2019 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

3. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Nuspręsta:

2019 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2019 m. dividendus mokėti 2020 m. gegužės 26 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Nuspręsta:

1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą pratęsti esamą arba sudaryti naują audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 124 000 (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

5. Dėl reorganizavimo prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB patvirtinimo.

Nuspręsta:

1) Reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė), kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos  pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas.
2) Patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

6. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

Nuspręsta:

Patvirtinti po Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

7. Dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo.

Nuspręsta:

Patvirtinti Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 452 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 1 akcijų balsas (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

8. Dėl sprendimų vykdymo.

Nuspręsta:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Balsavimo rezultatai:
Už – 518 659 453 akcijų balsai (visi balsavo iš anksto);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

2019-04-26 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2019 m. balandžio 26 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios 582 613 138 balsus.

Iš anksto balsavo 2 akcininkai, kurie turi 513 594 775 akcijas. 

Iš viso susirinkime dalyvauja 11 akcininkų (įskaitant balsavusius iš anksto), turinčių 513 664 235 balsus, tai sudaro 88,17 proc. visų bendrovės akcijų balsų skaičiaus. 

Kvorumas yra ir susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Nuspręsta:

1) Patvirtinti audituotas 2018 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

Balsavimo rezultatai:

Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

3. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Nuspręsta:

2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 660 560 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 774 akcijų balsai);
Prieš – 1 akcijos balsas (balsavo iš anksto);
Nebalsavo – 3 674 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2018 m. dividendus mokėti 2019 m. gegužės 23 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

4. Dėl Bendrovės buveinės.

Nuspręsta:

Bendrovės buveinė – Saltoniškių g. 7A, LT- 03501 Vilnius, Lietuva

Balsavimo rezultatai:

Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.

Nuspręsta:

1) Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) būtų prijungta bendrovė Telia Customer Services LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio str. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė).
2) Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu.

Balsavimo rezultatai:

Už – 513 653 754 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 10 481 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2019 balandžio 27 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
- p. (Per) Emil Nilsson (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Agnetą (Magdaleną) Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Tomą Balžeką (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)
- p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)


Balsavimo rezultatai (rinkimų balsų skaičius):
 
- (Per) Emil Nilsson - 513 622 582
- Agneta (Magdalena) Wallmark - 513 622 582
- Claes (Johan Ingemar) Nycander - 513 622 582
- Hannu-Matti Mäkinen - 513 619 894
- Tomas Balžekas - 513 748 882
- Mindaugas Glodas - 513 748 882
 

Emil Nilsson (g. 1971 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2018 m. lapkričio 9 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas, „Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) valdybos narys ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybos narys. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė ir „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos narė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander (g. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2015 m. balandžio 29 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas ir Grupės paslaugų operacijų padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers Sweden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Company Danmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Verslo klientų bei operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Turkcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Tomas Balžekas (g. 1977 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narys. Išsilavinimas: „Concordia University“, Viskonsinas, JAV, Finansų verslo administravimo magistras (MBA) ir Tarptautinio verslo bakalauras (BA) bei „Concordia International University“, Estija, Tarptautinio verslo bakalauras. Darbovietė – UAB „Media bitės“ generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Media bitės“ savininkas (51 proc.), UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ direktorius, UAB „Balžeko bitės“ savininkas (100 proc.), UAB „InsurTech solutions“ akcininkas (18 proc.), VšĮ „Kino pasaka“ steigėjas ir dalininkas (50 proc.), VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“ dalininkas (100 proc.) ir VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys. Tomas Balžekas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) ir „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius bei „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Nextury Ventures“ partneris, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.), likviduojamo startuolio UAB „Airthemes“ direktorius ir Zedge Lithuania, UAB direktorius. Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

7. Dėl sprendimų vykdymo.

Nuspręsta:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Balsavimo rezultatai:

Už – 513 664 235 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 513 594 775 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas

 

2018-11-09 neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
 
Susirinkime dalyvavo 6 akcininkai, turintys 513 856 500 akcijų / balsų. Tai sudarė 88,20 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
 
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 • Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narė ir valdybos pirmininkė Henriette Wendt, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Per Emil Nilsson, kurį pasiūlė „Telia Company AB“ (Švedija) kaip „Telia Lietuva“ akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, ir pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Emil Nilsson (g. 1971 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. 2015 m. pradžioje E. Nilsson pradėjo dirbti bendrovėje „Telia Company“ ir 2015 m. spalį tapo Eurazijos regiono vadovu. Nuo 2018 m. birželio 1 d. jis vadovauja Lietuvos, Estijos ir Danijos padaliniui. Prieš įsidarbindamas „Telia Company“ p. Nilsson buvo „Sandvik AB“ įmonių grupės Švedijoje vykdomuoju viceprezidentu ir Grupės finansų vadovu. Anksčiau jis ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Ericsson“ įmonėse Švedijoje, Brazilijoje, JAV ir Austrijoje. E. Nilsson yra „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas, „Kcell JSC“ (Kazachstanas), „Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybų narys. Jis turi Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauro laipsnį. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų neturi. Turi 27 003 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijas.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Emil Nilsson yra valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).

Balsavimo rezultatai:
Per Emil Nilsson – 513 623 846 rinkimų balsai

Sprendimas priimtas.

2018-04-25 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. balandžio 25 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
 
Susirinkime dalyvavo 18 akcininkų, turinčių 514 811 577 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,36 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
 
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 
 
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno – 116 746 tūkst. eurų – skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 10 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2017 m. dividendus mokėti 2018 m. gegužės 24 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dvejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 120 000 (šimtą dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 801 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 10 000 akcijų balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
  - p. Agnetą (Magdaleną) Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Tomą Balžeką (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“) 
  - p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)

 

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė ir Grupės iždo vadovė. Ji taip pat yra Švedijoje registruotų „Telia Insurance AB“ ir „Swedish Pension Fund of Telia“ valdybų narė. Agneta Wallmark turi Stokholmo ekonomikos mokyklos ekonomikos bakalauro ir Stokholmo universiteto teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į dukterines įmones padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas. Jis taip pat yra „Telia Company“ įmonių grupei priklausančių įmonių „Telia Finland Oyj“ (Suomija), „Tilts Communications A/S“ (Danija) ir „Tukcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybų narys bei „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. balandžio Hannu-Matti Mäkinen buvo Telia Lietuva, AB valdybos ir Audito komiteto narys. Jis turi Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistro ir Laplandijos universiteto Teisės bakalauro ir Suomijos bei ES teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Tomas Balžekas (g. 1977 m.) – žurnalų leidyba užsiimančios UAB „Media bitės“ 51 proc. akcijų savininkas ir generalinis direktorius, taip pat UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ (internetiniai sveikatos portalai) direktorius ir UAB „Lions share“ (renginių organizavimas) direktorius bei 24 proc. akcijų savininkas. Tomas Balžekas turi „Concordia International University“, (Estija) Tarptautinio verslo bakalauro ir „Concordia University“ (JAV) Tarptautinio verslo bakalauro bei Finansų verslo administravimo magistro išsilavinimą. Yra kelių Lietuvos įmonių steigėjas ir dalininkas. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) yra rizikos kapitalo fondo UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis direktorius, UAB „Energijos sprendimų centras“ valdybos narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MITA) strateginės tarybos narys bei kelių Lietuvos startuolių vadovas. Mindaugas Glodas turi Antverpeno universiteto (Belgija) verslo administravimo magistro ir Vilniaus universiteto verslo administravimo bakalauro laipsnius. Yra mažosios bendrijos „Vox Proxima“ narys (50 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti nauji valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.

Balsavimo rezultatai:
Agneta (Magdalena) Wallmark – 514 474 430 rinkimų balsų
Hannu-Matti Mäkinen – 514 483 194 rinkimų balsai
Tomas Balžekas – 514 566 430 rinkimų balsų
Mindaugas Glodas – 514 596 430 rinkimų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 800 577 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 276 956 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 11 000 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

2017-04-27 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2017 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
 
Susirinkime dalyvavo 18 akcininkų, turintis 514 008 371 akciją / balsą. Tai sudarė 88,22 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
 
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 
 
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skirti 17 478 tūkst. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus Telia Lietuva, AB akcininkais 2017 m. gegužės 12 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2016 m. dividendus mokėti 2017 m. gegužės 25 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 002 607 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 5 253 akcijų balsai;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2017 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

 • Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2017 balandžio 29 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
 1. p. Henriette Wendt (pasiūlė „Telia Company AB“)
 2. p. Stefan (Carl Demetrios) Block (pasiūlė „Telia Company AB“)
 3. p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
 4. p. Ole Stenkil (pasiūlė „Telia Company AB“)
 5. p. Ingą Skisaker (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
 6. p. Rolandą Viršilą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)

Balsavimo rezultatai:
- p. Henriette Wendt – 513 751 597 balsai
- p. Stefan (Carl Demetrios) Block – 513 631 097 balsai
- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander – 513 631 097 balsai
- p. Ole Stenkil – 513 630 097 balsai
- p. Inga Skisaker – 513 658 466 balsai
- p. Rolandas Viršilas – 513 819 837 balsai

Henriette Wendt (g. 1969 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnioji viceprezidentė ir Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vadovė. Išsilavinimas: ESSEC verslo mokyklos Paryžiuje (Prancūzija) verslo administravimo magistrė ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) ekonomikos bakalaurė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 8500 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Danmark“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Finance AB“ (Švedija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys,LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Ole Stenkil (g. 1973 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio teisės vadovas ir „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas, vyriausias „Telia Danmark“ juriskonsultas. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) verslo administravimo magistras, Danijos advokatų ir teisininkų bendrijos (Danija) teisininkas-profesionalas, Århus universiteto (Danija) teisės magistras ir Svendborgo verslo mokyklos (Danija) verslo studijų programa. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Argon A/S“ (Danija) valdybos narys, „DLG Tele I/S“ (Danija) valdybos narys, „OCH A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Inga Skisaker (g. 1971 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė – UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius ir „Carlsberg“ Baltijos šalių generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos pirmininkas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (Lietuva) valdybos narys ir „Dayton Group Oy“ (Suomija) valdybos narys. Turi 75 000 Telia Lietuva, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais – direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.

 • Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus aukščiau minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 007 860 akcijų balsai (iš jų balsavo iš anksto – 292 662 akcijų balsai);
Prieš – 0 akcijų balsų;
Nebalsavo – 457 akcijų balsų.

Sprendimas priimtas.

2016-12-15 neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016 m. gruodžio 15 d. įvyko TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.

Susirinkime dalyvavo 6 akcininkai, turintys 513 926 539 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,21 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.

Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 • Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2016 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.

Sprendimas priimtas

 • Reorganizuoti TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant AB „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir AB „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas ir patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1)

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.

Sprendimas priimtas

 • Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos. 

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.

Sprendimas priimtas

 • Atsižvelgiant į priimtą sprendimą pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos, patvirtinti po TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją (Priedas Nr.2)

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 633 877 akcijos / balsai;
Prieš – 292 662 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.

Sprendimas priimtas

 • Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Balsavimo rezultatai:
Už – 513 926 539 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 292 662 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.

Sprendimas priimtas

2016-04-26 eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016 m. balandžio 26 d. įvyko TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Iš viso Bendrovėje yra 582 613 138 paprastosios vardinės akcijos / balsai.
 
Susirinkime dalyvavo 21 akcininkas, turintis 514 356 979 akcijas / balsus. Tai sudarė 88,28 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
 
Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 
 
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 • Patvirtinti audituotas 2015 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2015 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.  

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
 
Sprendimas priimtas. 

 • Paskirstyti 2015 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 39 892 193 eurų skirti 5 826 131 eurą 2015 m. dividendams mokėti. Dividendai skiriami 582 613 138 akcijoms, t. y. 0,01 euro vienai akcijai. 2015 m. tantjemoms skiriama 31 280 eurų. Tantjemos skiriamos dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui, t. y. po 15 640 eurų dviem valdybos nariams.  

Balsavimo rezultatai:
Už – 514 102 087 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 254 892 akcijos / balsai;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
 
Sprendimas priimtas. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2016 m. gegužės 10 d., bus TEO LT, AB akcininkai.
 
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2015 m. dividendus mokėti 2016 m. gegužės 24 dieną.
 
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
 
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).   

 • Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) būtų prijungtos bendrovės Uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė). Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu.  

Balsavimo rezultatai: 
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai);
Prieš – 0 akcijų / balsų;
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
 
Sprendimas priimtas. 

 •  Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 25 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narė Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“).  

Balsavimo rezultatai:
p. Hannu-Matti Mäkinen surinko 514 354 816 rinkimų balsų (iš jų iš anksto – 470 480 rinkimų balsų) 
 
Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) yra „Telia Company AB“ Europos regiono patarėjas teisės klausimais ir Europos regiono Teisės padalinio vadovas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras, Laplandijos universiteto Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Telia Danmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos narys, „LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Hannu-Matti Mäkinen yra valdybos narys – direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys). 

 • Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.  

Balsavimo rezultatai: 
Už – 514 356 979 akcijos / balsai (iš jų iš anksto – 472 186 akcijos / balsai); 
Prieš – 0 akcijų / balsų; 
Nebalsavo – 0 akcijų / balsų.
 
Sprendimas priimtas.