Neribotas verslui
Planas norintiems tiksliai planuoti biudžetą ir iš anksto žinoti, kiek išleis pokalbiams telefonu.
Kalbėkite neribotai

Nemokami skambučiai į Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Skandinavijos šalių fiksuotų ir mobiliųjų ryšio tinklus.

Kokybiškas tinklas

Nepatirsite nesklandumu pokalbių metu – aiškiai suprasite pašnekovus.

Kiek kainuoja:

Plano minimalus mokestis nustatomas pagal paskutinių 3-jų mėnesių telefono ryšio paslaugų sąskaitų vidurkį.

0 Eur/min. į visus Lietuvos Respublikos (LR), Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatorių tinklus.

Plano pokalbių tarifai
Mokesčio pavadinimas Tarifai
Tarptautiniai pokalbiai* nuo 0,03 Eur/min
800-osios ir 700-osios paslaugų pokalbiai Pagal galiojančius 800-osios ir 700-osios paslaugų tarifus.
Pokalbis trumpuoju ne padidinto tarifo numeriu 18xx – 19xx 0.06 Eur/min.
  1. Pokalbių sujungimo mokestis netaikomas, išskyrus 800-osios ir 700-osios paslaugų pokalbius.
  2. Visų Plano pokalbių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu.
Pastabos

1. Plano minimalus prakalbamas mokestis „Telia“ klientams nustatomas:
1.1. pagal kliento paslaugų gavėjo paskutinių 3-jų mėnesių (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.) telefono ryšio paslaugų sąskaitų vidurkį (centai suapvalinami į didžiąją pusę iki sumos eurais).
1.2. jei užsakant Planą dar iki Plano suteikimo (ar plano suteikimo dieną) keičiasi telefono numerių skaičius (ar paslaugų, ar numerių skaičius ir rūšis), Plano mokestis nustatytas pagal paskutinių 3-jų mėnesių telefono ryšio paslaugų mokesčių vidurkį (kuriame šis pokytis neatsispindi), perskaičiuojamas pagal 3 punkto sąlygas. Pvz.: už 8 telefono linijas Plano mokestis pagal 3-jų mėn. mokesčių vidurkį yra 86,89 Eur be PVM:
1) jei kartu su Planu užsakomos 2 naujas telefono linijos, Plano mokestis apskaičiuojamas taip:
86,89 Eur + 2 linijos x 5,79 Eur = 92,68 Eur be PVM,
2) jei kartu su Planu telefono linijos perjungiamos į paslaugą „Virtualus IP PBX“ (VIP PBX) ir užsakomi 2 nauji telefono numeriai, Plano mokestis apskaičiuojamas taip: 86,89 Eur – 8 linijos * 5,79 Eur + 8 VIP PBX linijos x 6,95 Eur + 2 VIP PBX numeriai x 1,16 Eur = 86,89 - 46,34 + 55,61 + 2,32 = 98,47 Eur be PVM.

1.3. kartu su Planu parduotos telekomunikacinės įrangos kainos dalis, apskaičiuota pagal formulę: (įrangos kaina + marža + diskonto norma) padalinta iš trumpiausio naudojimosi Planu laikotarpio.
1.4. kartu su Planu įrengtos interneto ar duomenų perdavimo sprendimų paslaugos, reikalingos VIP PBX paslaugai teikti, su tuo metu verslo klientams galiojusia geriausia „Telia“ patvirtinta šių paslaugų kaina.

2. Telefono ryšio paslaugos, kurių 3-jų mėnesių mokesčių (be PVM) vidurkis sudaro Plano mokestį:
2.1. abonentiniai mokesčiai, pritaikius suteiktas nuolaidas už telefono ryšio paslaugas: telefono liniją, „Grupės“, „Mini grupės“, „ISDN dueto“, „ISDN biuro“, „ISDN srauto“, „Virtualaus IP PBX paketo“, „ISDN Grupė“ ir „Pokalbiai „Grupės“ viduje“ paslaugas ir už „ISND dueto“, „ISDN biuro“, „ISDN srauto“, „Virtualaus IP PBX“ paketo numerius bei 700 ir 800-osios paslaugų abonentiniai mokesčiai;
2.2. visi mokėjimo planų mėnesio mokesčiai, pritaikius suteiktas nuolaidas;
2.3. mokesčiai už vietinius, tarpmiestinius (įskaitant mokamus „Grupės“ pokalbius), tarptautinius pokalbius (įskaitant „Erdvės“ pokalbius „Telia“ tinklo kodu 1001), pokalbius į LR judriojo ryšio tinklus (įskaitant pokalbius „Telia“ tinklo kodu 1001) ir į kitus LR fiksuotojo ryšio tinklus bei pokalbius 700-ąja ir 800-ąja linijomis.
3. Didėjant ar mažėjant kliento telefono ryšio paslaugų ar numerių skaičiui (ar keičiantis paslaugų ar numerių skaičiui ir rūšiai), Plano mokestis didinamas arba mažinamas automatiškai nuo naujo kalendorinio mėnesio pradžios pagal žemiau lentelėje pateiktus mokesčius:

Telefono ryšio prieigos Minimali prakalbama suma Eur
Telefono linija /„Grupė“/„Mini grupė“/ „Virtualus IP PBX paketas“ 5,79
„ISDN duetas“/„ISDN biuras“ 8,69
„ISND srautas“ 136,12
„ISND dueto“/ „ISDN srauto“/ „ISDN biuro“/ „Virtualaus IP PBX“ telefono numeriai (MSN) 1,16
800-oji ar 700-oji paslauga 14,48

4. Užsakius Planą, kliento paslaugų gavėjui suteikiama 100 proc. nuolaida, visą naudojimosi Planu laikotarpį:
4.1. naujų telefono ryšio paslaugų − telefono linijos, „Grupės“, „Mini grupės“, „ISDN dueto“, „ISDN biuro“, „ISDN srauto“, „Virtualaus IP PBX paketo“, „ISDN Grupė“ ir „Pokalbiai „Grupės“ viduje“ paslaugų, „ISND dueto“, „ISDN biuro“, „ISDN srauto“, „Virtualaus IP PBX“ paketo numerių įrengimo mokesčiams;
4.2. telefono ryšio paslaugų, išvardintų 4.1 punkte, perjungimo iš vienos į kitą mokesčiams;
4.3. paslaugos „Skambinančio numerio rodymas“ pradiniam ir mėnesiniam mokesčiams.
5. Klientams, įsipareigojusiems Planu naudotis 12,18, 24 ar 36 mėnesius, suteikiamos nuolaidos Plano mokesčiui:

Trumpiausias naudojimosi paslauga laikotarpis Nuolaida Plano mokesčiui
12 mėn. 5 %
18 mėn. 7 %
24 mėn. 10 %
36 mėn. 15 %

6. Jeigu klientas raštu nepraneša „Telia“ apie paslaugų gavėjo (-jų) ketinimą nebesinaudoti Planu likus vienam mėnesiui iki trumpiausio naudojimosi Planu laikotarpio pabaigos, trumpiausias naudojimosi Planu laikotarpis automatiškai pratęsiamas kiekvienam 12-os mėnesių laikotarpiui.
7. Klientui savo iniciatyva, nesant „Telia“ kaltės, atsisakius šio Plano ar dėl kliento kaltės nutraukus šio Plano taikymą nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi Planu laikotarpiui, klientas turės sumokėti visas, Plano mokesčiui (-iams), suteiktas nuolaidas už visus naudojimosi Planu mėnesius. Tuo atveju, jei trumpiausias naudojimosi Planu laikotarpis buvo pratęstas, klientas turės sumokėti suteiktas nuolaidas už visus naudojimosi Planu mėnesius po trumpiausio naudojimosi Planu laikotarpio automatinio pratęsimo. Suteiktų nuolaidų sumos nereikia sumokėti, jei kliento turimos paslaugos perkeliamos/pervardinamos kitam paslaugų gavėjui, turinčiam paslaugų gavėjo lygio mokėjimo planą su įsipareigojimais.
8. Sąžiningo naudojimosi Planu taisyklės („Fair usage policy“):
8.1. jeigu klientas, naudodamasis Planu, per parą viršija 180 min. pokalbių į LR ir užsienio fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatorių tinklus limitą vienai telefono linijai, paslaugos „Grupė“ arba „Mini grupė“ linijai, 360 min. limitą ISDN dueto arba biuro paslaugai, 5000 min. limitą ISDN srauto paslaugai, tokį naudojimąsi mokėjimo Planu „Telia“ laiko neteisėtu paslaugos naudojimu mažmeninėms paslaugoms teikti. „Telia“ turi teisę  ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kitos dienos, kai klientas paskambino daugiau negu 180 min. telefono, paslaugos „Grupė“ ar „Mini grupė“ linijai, 360 min. ISDN dueto/biuro paslaugai, 5000 min. ISDN srauto paslaugai per parą į LR ir užsienio fiksuotojo ir mobiliojo  ryšio operatorių  tinklus, informuoti klientą registruotu laišku dėl mokėjimo Plano nutraukimo. Kitą dieną po registruoto laiško išsiuntimo „Telia“ turi teisę apmokestinti kliento pokalbius standartiniais pokalbių tarifais, arba, jei klientas einamuoju momentu naudojasi kitu mokėjimo planu, apmokestinti kliento pokalbius pagal turimo mokėjimo plano tarifus;
8.2. nutraukus Plano teikimą remiantis 8.1 punkte pateikta sąlyga, naujai užsakyti šį Planą tam pačiam juridiniam asmeniui ir / arba tuo pačiu adresu galima ne anksčiau nei po 60 kalendorinių dienų nuo Plano teikimo nutraukimo dienos;
8.3. klientas įsipareigoja nekreipti trečių šalių pokalbių srauto, taip pat srauto, perduoto interneto protokolu, į „Telia“ tinklą arba per „Telia“ tinklą į kitų operatorių telefono tinklus bei nesiųsti į „Telia“ tinklą kitų operatorių telefono pokalbių srautų.
9. „Telia“ pasilieka sau teisę informavus prieš vieną (1) mėnesį nutraukti šio Plano teikimą ar pakeisti Plano sąlygas.
10. Plano sąlygos pradedamos taikyti nuo naujojo kalendorinio mėnesio pradžios po Plano užsakymo pasirašymo.
11. Plano „Neribotas verslui“ tarptautinių pokalbių tarifai.