„PROGRAMĖLĖS VERSLUI“ TEIKIMO TAISYKLĖS (GALIOJA NUO 2020 M. BALANDŽIO 1 D.)

 

I. Telia įsipareigojimai

  1. Siekdama apsaugoti Klientų sukurtus, įkeltus ir valdomus (laikomus, perduodamus, dalinamus ir pan.) failus, naudojantis Paslaugos teikiamomis priemonėmis (toliau – Turinys) „Telia“:

  1.1. priėjimą prie Kliento duomenų, leidžia tik asmenims, žinantiems Kliento prisijungimo duomenis prie Svetainės; 1.2. koduoja prisijungimą prie Paslaugos;

  1.3. automatiškai koduoja Paslaugoje laikomą Klientų Turinį; 1.4. stebi Paslaugos veikimo statusą

  2. Siekdama užtikrinti Klientų privatumą, Turinio konfidencialumą, „Telia“ papildomai:

  2.1. netikrina kokį Turinį Klientas įkelia, saugo, parsisiunčia ir netikrina kitų Kliento atliekamų veiksmų;

  2.2. netikrina ar Kliento naudojamas Turinys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus;

  2.3. suteikia galimybę Klientui pačiam susikurti prisijungimo prie Svetaines slaptažodį, kuris saugomas užkoduotas;

  2.4. Klientui ištrynus Turinį iš Paslaugos, taip pat Klientui atsisakius Paslaugos arba atjungus Paslaugą dėl skolų „Telia“ Turinį sunaikina negrįžtamai. Nesaugo Kliento ištrinto Turinių kopijų ir neturi galimybių jį atkurti;

  3. „Telia“ įsipareigoja imtis protingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Paslauga būtų prieinama internetu 99% per mėnesį.

  4. „Telia“ renka ir apdoroja Kliento (fizinio asmens) asmens duomenis pateikiamus užsakymo formoje, reikalingus Paslaugai teikti bei administruoti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paslaugos taisykles (toliau – Užsakymo duomenis). „Telia“ rūpinasi savo klientų privatumu ir asmens duomenis tvarko atsakingai, kai: (1) sudaro ir (ar) vykdo su jumis sudarytą sutartį, (2) jūs duodate sutikimą, (3) tvarkyti duomenis „Telia“ įpareigoja teisės aktai, (4) duomenis reikia tvarkyti dėl teisėtų „Telia“ arba trečiosios šalies interesų. Išsami informacija apie nurodytais pagrindais „Telia“ tvarkomus Kliento asmens duomenis, įskaitant tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpius, teisėtus „Telia“ arba trečiosios šalies interesus, duomenų gavėjus, duomenų subjekto teises, informacija, kodėl būtina pateikti asmens duomenis „Telia“ ir kokios duomenų nepateikimo pasekmės, pateikiama pasirašant šią Licencijos sutartį, „Telia“ salonuose bei viešai skelbiama interneto svetainėje www.telia.lt skiltyje „Privatumo pranešimas“.

II. Kliento įsipareigojimai

  5. Klientas įsipareigoja naudotis Paslauga pagal Paslaugos taisykles.

  6. Klientas pats asmeniškai yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad Paslaugos vartotojo vardas ir slaptažodis, kurį Klientas susikuria, būtų nežinomas tretiesiems asmenims.

  7. Naudodamasis Paslauga, Klientas visiškai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi Klientui teikiama Paslauga, veiksmus.

  8 .Klientas įsipareigoja nesinaudoti Paslauga kenkėjiškais tikslais, dėl kurių sutriktų Paslaugos veikimas arba pakenktų kitų asmenų teisėms ir nuosavybei.

  9. Klientas įsipareigoja nesinaudoti Paslauga, norėdamas įkelti, skelbti, siųsti el. paštu arba bet kokiu kitu būdu apdoroti arba persiųsti Turinį, pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

  10. Klientas supranta ir sutinka, kad „Telia“ jokiu būdu negarantuoja, kad programinė įranga atitinka Kliento poreikius.

  11. Klientas įsipareigoja nedauginti, nekurti versijų, neperparduoti ir piktnaudžiaujamai nenaudoti jokios Paslaugos dalies arba prieigos prie Paslaugos be išankstinio „Telia“ sutikimo.

  12. Klientas supranta ir sutinka, kad jis, norėdamas naudotis Paslauga, turi užtikrinti savo įrenginių prieigą prie interneto ryšio ir turėti Paslaugai naudoti reikalingus įrenginius. „Telia“ neatsako, jeigu Klientas negalėjo naudotis Paslauga dėl to, kad neturėjo kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, kad ši įranga buvo sugedusi. Atsižvelgiant į tai, kad norėdamas naudotis Paslauga Klientas privalo užtikrinti interneto ryšį, „Telia“ neatsako už kito tiekėjo teikiamo interneto ryšio sutrikimus. „Telia“ neatsako už tai, kad dėl gedimų trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose arba dėl kitų elektroninių ryšių paslaugas teikiančių įmonių kaltės Klientas negali naudotis Paslaugomis.

  13. Klientas suteikia „Telia“ leidimą apdoroti ir laikyti Užsakymo duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, vartotojo vardą).

  14. Klientas naudodamasis Paslauga supranta ir sutinka, kad visi Kliento elektroniniu būdu pateikti pareiškimai reiškia sutikimą ir ketinimą prisiimti iš šių sutikimų ir sandorių kylančius įsipareigojimus ir už juos sumokėti. Laikoma, kad Klientas sutinka su ir ketina prisiimti įsipareigojimus už visus elektroniniu būdu pateikiamus įrašus, susijusius su visais Svetainėje sudaromais sandoriais, įskaitant ir pranešimus apie paslaugų užsakymą, atšaukimą, taisykles, sutartis.

  15. Jeigu pasikeičia šioje Licencinėje sutartyje ar kitais būdais Kliento pateikti asmens duomenys, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti „Telia“.

III. Kliento teisės

  15. Klientas turi teisę naudotis kartu su Paslauga suteikiama programine įranga.

  16. Klientas turi teisę naudotis naujausia Paslaugos versija, prieinama Svetainėje.

  17. Klientas turi teisę perduodi savo Paslaugos vartotojo vardą ir slaptažodį kitiems asmenims. „Telia“ neprisiima atsakomybės už bet kokį nesankcionuotą kitų asmenų naudojimąsi vartotojo vardu ir slaptažodžiu, jeigu Klientas neužtikrino jų saugumo.

  18. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti programinės įrangos Licencinėje sutartyje nurodytomis sąlygomis.

  19. Klientas turi teisę informuoti „Telia“ apie Paslaugos sutrikimus, tel.nr.1816.

  20. Jeigu Klientas nesutinka su Paslaugos arba Paslaugos sąlygų pakeitimais, Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų per dešimties (10) dienų laikotarpį. Naudojimasis Paslauga po Paslaugos taisyklių pakeitimo įsigaliojimo reikš, kad Klientas sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  21. Klientas turi teisę perleisti Paslaugą tretiesiems asmenims, tik su išankstinių „Telia“ sutikimu ir jeigu tai neprieštarauja Licencijos sąlygoms. Šiuo atveju Klientas prisiima atsakomybę už visas pasekmes kilusias dėl Paslaugos perleidimo, įskaitant bet neapsiribojant Turinio konfidencialumu.

IV. „Telia“ teisės

  22. „Telia“ pasilieka teisę keisti Paslaugos funkcionalumą ir programinę įrangą.

  23.„Telia“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir kai yra būtina dėl techninių, eksploatacinių, priežiūros ar saugos priežasčių imtis priemonių, galinčių turėti įtakos prieigai prie Paslaugos.

  24. „Telia“ turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugos teikimą ir negrįžtamai ištrinti Kliento laikomą Turinį, jeigu Klientas (i) pažeidžia Paslaugos taisykles, (ii) nesumoka už Paslaugą – apie nutraukimą perspėjusi Klientą el. paštu mažiausiai prieš trisdešimt (30) dienų, (iii) atsisako naudotis Paslauga, (iv) pripažįstamas bankrutavusiu ar yra likviduojamas.

  25. „Telia“ turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugos taisykles, teikimo sąlygas, įkainius, prieš 10 dienų informavusi Klientą www.telia.lt tinklapyje.

  26. Jeigu „Telia“ nutraukia Paslaugos teikimą dėl to, kad Klientas pažeidė Paslaugos taisykles, „Telia“ pasilieka teisę iš Kliento reikalauti kompensacijos už visą, dėl Kliento kaltės, patirtą žalą.

  27. Jokiais atvejais „Telia“ neprisiima atsakomybės už Turinio atskleidimą ar bet kokį paviešinimą bei praradimą ne dėl „Telia“ kaltės.

  28. Jei būtina norint atsakyti į valstybės instituciją arba teismo pareiškimus, kad Turinys ir/ arba Užsakymo duomenys pažeidžia trečiųjų asmenų teises arba įstatymus, „Telia“ turi teisę pakeisti Kliento slaptažodį ir atskleisti Užsakymo duomenis ir/arba Turinį, įstatymų arba teismo sprendimo nustatyta tvarka.

  29. „Telia“ turi teisę nepriimti Paslaugos užsakymo arba taikyti limitus užsakomų Paslaugų sumai atsižvelgdama į kliento mokumą ir finansinę situaciją.

  29. Kliento klausimus ar prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, galima pateikti susiekus su „Telia“ Klientui patogiu būdu. „Telia“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo-tc@teliacompany.com. Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

V. Atsiskaitymas už paslaugą

  Kliento mokėtina suma už per ataskaitinį* laikotarpį suteiktą Paslaugą apskaičiuojama pagal Paslaugos suteikimo metu galiojančius tarifus.

  31. Paslaugos mokestis Klientui pradedamas skaičiuoti nuo konkrečios programinės įrangos užsakymo dienos.

  32. Klientui atsisakius Paslaugos anksčiau nei paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, fiksuotas mokestis už Paslaugą nebus perskaičiuojamas pagal faktinį naudojimosi Paslauga dienų skaičių.

  33. Mokestis už Paslaugą gali būti perskaičiuojamas pagal faktinį naudojimosi Paslauga dienų skaičių. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama.

  34. „Telia“ iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos elektroniniu būdu pateikia Klientui PVM sąskaitą faktūrą (toliau- Sąskaitą) už per praėjusį ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas. Jei Klientui nėra teikiamos „Telia“ interneto prieigos paslaugos, Sąskaita pateikiama raštu. Klientas, kuriam ne elektroninė Sąskaita išsiunčiama (pateikiama) Kliento nurodytu adresu, apie elektroninių sąskaitų pateikimo būdo taikymo pradžią informuojamas ne vėliau nei prieš 30 dienų. Jeigu paslaugos ataskaitinis laikotarpis yra ne mėnesinis, o metinis ar pan., tokiu atveju Klientui pateikiama PVM sąskaita faktūra už visą ataskaitinį laikotarpį į priekį.

  35. Jei per 5 (penkias) dienas nuo Paslaugos taisyklių 34 punkte nurodyto Sąskaitos pateikimo termino pabaigos Klientas nepraneša „Telia“ apie Sąskaitos negavimą, laikoma, kad sąskaitą Klientas gavo ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės šių taisyklių 34 punkte apibrėžto Sąskaitos pateikimo Klientui termino dienos. Negavęs Sąskaitos, Klientas turi teisę gauti jos kopiją. 36. Visi mokesčiai turi būti sumokami pagal „Telia“ išrašytą Sąskaitą į joje nurodytą „Telia“ atsiskaitomąją banko sąskaitą iki paskutinės Sąskaitos išrašymo mėnesio dienos, jeigu Sąskaitoje nenurodyta vėlesnė atsiskaitymo data.

  37. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai padengiamos „Telia“ patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiami priskaičiuoti delspinigiai/palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

  38. Klientui vėluojant atsiskaityti už suteiktas Paslaugas ilgiau nei 7 kalendorines dienas, taikomas skolos administravimo mokestis. Jei Klientui dėl skolos buvo apribotas Paslaugų teikimas, atnaujinus Paslaugų teikimą taikomas Paslaugų teikimo atnaujinimo mokestis. Minėtų mokesčių dydžiai skelbiami „Telia“ tinklapyje www.telia.lt.

  39. Jei Klientas laiku neatsiskaito su „Telia“, „Telia“ turi teisę reikalauti iš Kliento 0,04 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  Ataskaitinis laikotarpis* – mėnuo, skaičiuojamas nuo programinės įrangos užsakymo dienos.

VI. Kitos sąlygos

  40. Paslauga neapsaugo nuo virusų ir kito žalingo programinio kodo.

  41.Visos intelektinės nuosavybės teisės į programinę įrangą priklauso „Telia“ arba jos licencijos davėjams.

  42. Garantija. Išskyrus tai kas aiškiai garantuojama Licencijos sutartyje arba kokioje nors programinės įrangos tiekėjo garantijoje, kuri gali būti pridedama prie paslaugos, jokia kita garantija nesuteikiama. „Telia“ Svetainė ir jos turinys teikiami tokie, kokie yra ir tokie, kokie yra galimi. Nei „Telia“ nei programinės įrangos tiekėjai nesuteikia jokių garantijų, išskyrus tas, kurios aiškiai nurodytos.

  43.„Telia“ atsakomybė, tenkanti dėl Paslaugos teikimo, esant bet kokioms aplinkybėms visada bus ribojama iki sumos, atitinkančios metinį mokestį, Kliento mokamą už naudojimąsi Paslauga.

 

 

PROGRAMĖLĖS VERSLUI“ TEIKIMO TAISYKLĖS (GALIOJA NUO 2018 M. GEGUŽĖS 25 D.)

 

Programėlės verslui“ – „Telia“ verslo klientui (toliau – Klientas) internetiniu adresu programelesverslui.telia.lt (toliau – Svetainė), teikiama prieiga prie įvairių išteklių, programinės įrangos ir įrankių, suteikianti Klientui galimybę naudotis paslaugų aprašyme nurodytomis funkcijomis (toliau – Paslauga). Visa Svetainėje pateikiama programinė įranga yra autoriaus teisių saugomi kūriniai, priklausantys jos tiekėjams. Klientas įsigydamas programinę įrangą faktiškai perka programinės įrangos naudojimosi licenciją, kuriai taikoma licencijos sutartis (toliau – Licencijos sutartis), pridedama prie programinės įrangos produkto. Su Licencijos sutarties sąlygomis Klientas privalo susipažinti ir sutikti prieš pradėdamas naudotis programine įranga.

I.Telia įsipareigojimai

  1. Siekdama apsaugoti Klientų sukurtus, įkeltus ir valdomus (laikomus, perduodamus, dalinamus ir pan.) failus, naudojantis Paslaugos teikiamomis priemonėmis (toliau – Turinys) „Telia“:

  1.1. priėjimą prie Kliento duomenų, leidžia tik asmenims, žinantiems Kliento prisijungimo duomenis prie Svetainės;

  1.2. koduoja prisijungimą prie Paslaugos;

  2. Siekdama užtikrinti Klientų privatumą, Turinio konfidencialumą, „Telia“ papildomai:

  2.1. netikrina kokį Turinį Klientas įkelia, saugo, parsisiunčia ir netikrina kitų Kliento atliekamų veiksmų;

  2.2. netikrina ar Kliento naudojamas Turinys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus;

  2.3. suteikia galimybę Klientui pačiam susikurti prisijungimo prie Svetaines slaptažodį, kuris saugomas užkoduotas;

  2.4. Klientui ištrynus Turinį iš Paslaugos, taip pat Klientui atsisakius Paslaugos arba atjungus Paslaugą dėl skolų „Telia“ Turinį sunaikina negrįžtamai. Nesaugo Kliento ištrinto Turinių kopijų ir neturi galimybių jį atkurti;

  3. „Telia“ įsipareigoja imtis protingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Paslauga būtų prieinama internetu 99% per mėnesį.

  4. „Telia“ renka ir apdoroja Kliento (fizinio asmens) asmens duomenis pateikiamus užsakymo formoje, reikalingus Paslaugai teikti bei administruoti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paslaugos taisykles (toliau – Užsakymo duomenis). „Telia“ rūpinasi savo klientų privatumu ir asmens duomenis tvarko atsakingai, kai: (1) sudaro ir (ar) vykdo su jumis sudarytą sutartį, (2) jūs duodate sutikimą, (3) tvarkyti duomenis „Telia“ įpareigoja teisės aktai, (4) duomenis reikia tvarkyti dėl teisėtų „Telia“ arba trečiosios šalies interesų. Išsami informacija apie nurodytais pagrindais „Telia“ tvarkomus Kliento asmens duomenis, įskaitant tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpius, teisėtus „Telia“ arba trečiosios šalies interesus, duomenų gavėjus, duomenų subjekto teises, informacija, kodėl būtina pateikti asmens duomenis „Telia“ ir kokios duomenų nepateikimo pasekmės, pateikiama pasirašant šią Licencijos sutartį, „Telia“ salonuose bei viešai skelbiama interneto svetainėje www.telia.lt skiltyje „Privatumo pranešimas“.

II. Kliento įsipareigojimai

  5. Klientas įsipareigoja naudotis Paslauga pagal Paslaugos taisykles.

  6. Klientas pats asmeniškai yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad Paslaugos vartotojo vardas ir slaptažodis, kurį Klientas susikuria, būtų nežinomas tretiesiems asmenims.

  7. Naudodamasis Paslauga, Klientas visiškai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi Klientui teikiama Paslauga, veiksmus.

  8 .Klientas įsipareigoja nesinaudoti Paslauga kenkėjiškais tikslais, dėl kurių sutriktų Paslaugos veikimas arba pakenktų kitų asmenų teisėms ir nuosavybei.

  9. Klientas įsipareigoja nesinaudoti Paslauga, norėdamas įkelti, skelbti, siųsti el. paštu arba bet kokiu kitu būdu apdoroti arba persiųsti Turinį, pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

  10. Klientas supranta ir sutinka, kad „Telia“ jokiu būdu negarantuoja, kad programinė įranga atitinka Kliento poreikius.

  11. Klientas įsipareigoja nedauginti, nekurti versijų, neperparduoti ir piktnaudžiaujamai nenaudoti jokios Paslaugos dalies arba prieigos prie Paslaugos be išankstinio „Telia“ sutikimo.

  12. Klientas supranta ir sutinka, kad jis, norėdamas naudotis Paslauga, turi užtikrinti savo įrenginių prieigą prie interneto ryšio ir turėti Paslaugai naudoti reikalingus įrenginius. „Telia“ neatsako, jeigu Klientas negalėjo naudotis Paslauga dėl to, kad neturėjo kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, kad ši įranga buvo sugedusi. Atsižvelgiant į tai, kad norėdamas naudotis Paslauga Klientas privalo užtikrinti interneto ryšį, „Telia“ neatsako už kito tiekėjo teikiamo interneto ryšio sutrikimus. „Telia“ neatsako už tai, kad dėl gedimų trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose arba dėl kitų elektroninių ryšių paslaugas teikiančių įmonių kaltės Klientas negali naudotis Paslaugomis.

  13. Klientas suteikia „Telia“ leidimą apdoroti ir laikyti Užsakymo duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, vartotojo vardą).

  14. Klientas naudodamasis Paslauga supranta ir sutinka, kad visi Kliento elektroniniu būdu pateikti pareiškimai reiškia sutikimą ir ketinimą prisiimti iš šių sutikimų ir sandorių kylančius įsipareigojimus ir už juos sumokėti. Laikoma, kad Klientas sutinka su ir ketina prisiimti įsipareigojimus už visus elektroniniu būdu pateikiamus įrašus, susijusius su visais Svetainėje sudaromais sandoriais, įskaitant ir pranešimus apie paslaugų užsakymą, atšaukimą, taisykles, sutartis.

  15. Jeigu pasikeičia šioje Licencinėje sutartyje ar kitais būdais Kliento pateikti asmens duomenys, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti „Telia“.

III. Kliento teisės

  15. Klientas turi teisę naudotis kartu su Paslauga suteikiama programine įranga.

  16. Klientas turi teisę naudotis naujausia Paslaugos versija, prieinama Svetainėje.

  17. Klientas turi teisę perduodi savo Paslaugos vartotojo vardą ir slaptažodį kitiems asmenims. „Telia“ neprisiima atsakomybės už bet kokį nesankcionuotą kitų asmenų naudojimąsi vartotojo vardu ir slaptažodžiu, jeigu Klientas neužtikrino jų saugumo.

  18. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti programinės įrangos Licencineje sutartyje nurodytom salygom.

  19. Klientas turi teisę informuoti „Telia“ apie Paslaugos sutrikimus, tel.nr. 1816..

  20. Jeigu Klientas nesutinka su Paslaugos arba Paslaugos sąlygų pakeitimais, Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų per dešimties (10) dienų laikotarpį. Naudojimasis Paslauga po Paslaugos taisyklių pakeitimo įsigaliojimo reikš, kad Klientas sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  21. Klientas turi teisę perleisti Paslaugą tretiesiems asmenims, tik su išankstinių „Telia“ sutikimu ir jeigu tai neprieštarauja Licencijos sąlygom. Šiuo atveju Klientas prisiima atsakomybę už visas pasekmes kilusias del Paslaugos perleidimo, įskaitant bet neapsiribojant Turinio konfidencialumu.

IV. „Telia“ teisės

  22. „Telia“ pasilieka teisę keisti Paslaugos funkcionalumą ir programinę įrangą. 23.„Telia“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir kai yra būtina dėl techninių, eksploatacinių, priežiūros ar saugos priežasčių imtis priemonių, galinčių turėti įtakos prieigai prie Paslaugos.

  24. „Telia“ turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugos teikimą ir negrįžtamai ištrinti Kliento laikomą Turinį, jeigu Klientas (i) pažeidžia Paslaugos taisykles, (ii) nesumoka už Paslaugą – apie nutraukimą perspėjusi Klientą el. paštu mažiausiai prieš trisdešimt (30) dienų, (iii) atsisako naudotis Paslauga, (iv) pripažįstamas bankrutavusiu ar yra likviduojamas.

  25. „Telia“ turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugos taisykles, teikimo sąlygas, įkainius, prieš 10 dienų informavusi Klientą www.telia.lt tinklapyje.

  26. Jeigu „Telia“ nutraukia Paslaugos teikimą dėl to, kad Klientas pažeidė Paslaugos taisykles, „Telia“ pasilieka teisę iš Kliento reikalauti kompensacijos už visą, dėl Kliento kaltės, patirtą žalą.

  27. Jokiais atvejais „Telia“ neprisiima atsakomybės už Turinio atskleidimą ar bet kokį paviešinimą bei praradimą ne dėl „Telia“ kaltės.

  28. Jei būtina norint atsakyti į valstybės instituciją arba teismo pareiškimus, kad Turinys ir/ arba Užsakymo duomenys pažeidžia trečiųjų asmenų teises arba įstatymus, „Telia“ turi teisę pakeisti Kliento slaptažodį ir atskleisti Užsakymo duomenis ir/arba Turinį, įstatymų arba teismo sprendimo nustatyta tvarka.

  29. „Telia“ turi teisę nepriimti Paslaugos užsakymo arba taikyti limitus užsakomų Paslaugų sumai atsižvelgdama į kliento mokumą ir finansinę situaciją. 29. Kliento klausimus ar prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, galima pateikti susiekus su „Telia“ Klientui patogiu būdu. „Telia“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo-tc@teliacompany.com. Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

V. Atsiskaitymas už paslaugą

Kliento mokėtina suma už per ataskaitinį mėnesį suteiktą Paslaugą apskaičiuojama pagal Paslaugos suteikimo metu galiojančius tarifus.

31. Paslaugos mėnesio mokestis Klientui pradedamas skaičiuoti nuo konkrečios programinės įrangos užsakymo dienos.

32. Klientui atsisakius Paslaugos anksčiau nei paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, fiksuotas mėnesio mokestis už Paslaugą nebus perskaičiuojamas pagal faktinį naudojimosi Paslauga dienų skaičių.

33. Jeigu Paslauga užsakyta ir pradėta teikti ne pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną, mėnesini mokestis už Paslaugą perskaičiuojamas pagal faktinį naudojimosi Paslauga dienų skaičių. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama.

34. „Telia“ iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos elektroniniu būdu pateikia Klientui PVM sąskaitą faktūrą (toliau- Sąskaitą) už per praėjusį ataskaitinį laikotarpį[1] suteiktas Paslaugas. Jei Klientui nėra teikiamos „Telia“ interneto prieigos paslaugos, Sąskaita pateikiama raštu. Klientas, kuriam ne elektroninė Sąskaita išsiunčiama (pateikiama) Kliento nurodytu adresu, apie elektroninių sąskaitų pateikimo būdo taikymo pradžią informuojamas ne vėliau nei prieš 30 dienų.

35. Jei per 5 (penkias) dienas nuo Paslaugos taisyklių 34 punkte nurodyto Sąskaitos pateikimo termino pabaigos Klientas nepraneša „Telia“ apie Sąskaitos negavimą, laikoma, kad sąskaitą Klientas gavo ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės šių taisyklių 34 punkte apibrėžto Sąskaitos pateikimo Klientui termino dienos. Negavęs Sąskaitos, Klientas turi teisę gauti jos kopiją.

36. Visi mokesčiai turi būti sumokami pagal „Telia“ išrašytą Sąskaitą į joje nurodytą „Telia“ atsiskaitomąją banko sąskaitą iki paskutinės Sąskaitos išrašymo mėnesio dienos, jeigu Sąskaitoje nenurodyta vėlesnė atsiskaitymo data.

37. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai padengiamos „Telia“ patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiami priskaičiuoti delspinigiai/palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

38. Klientui vėluojant atsiskaityti už suteiktas Paslaugas ilgiau nei 7 kalendorines dienas, taikomas skolos administravimo mokestis. Jei Klientui dėl skolos buvo apribotas Paslaugų teikimas, atnaujinus Paslaugų teikimą taikomas Paslaugų teikimo atnaujinimo mokestis. Minėtų mokesčių dydžiai skelbiami „Telia“ tinklapyjewww.telia.lt.

39. Jei Klientas laiku neatsiskaito su „Telia“, „Telia“ turi teisę reikalauti iš Kliento 0,04 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

VI. Kitos sąlygos

40.Paslauga neapsaugo nuo virusų ir kito žalingo programinio kodo.

41.Visos intelektinės nuosavybės teisės į programinę įrangą priklauso „Telia“ arba jos licencijos davėjams.

42. Garantija. Išskyrus tai kas aiškiai garantuojama Licencijos sutartyje arba kokioje nors programinės įrangos tiekėjo garantijoje, kuri gali būti pridedama prie paslaugos, jokia kita garantija nesuteikiama. „Telia“ Svetainė ir jos turinys teikiami tokie, kokie yra ir tokie, kokie yra galimi. Nei „Telia“ nei programinės įrangos tiekėjai nesuteikia jokių garantijų, išskyrus tas, kurios aiškiai nurodytos.

43.„Telia“ atsakomybė, tenkanti dėl Paslaugos teikimo, esant bet kokioms aplinkybėms visada bus ribojama iki sumos, atitinkančios metinį mokestį, Kliento mokamą už naudojimąsi Paslauga.

Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo, kurio metu teikiamos Paslaugos, už kurias apskaičiuojamas Paslaugų mokestis.