kandidatuojančių į „Telia“ siūlomas darbo pozicijas

Asmens duomenų apsauga

Siekiame, kad jūsų asmens duomenys kuriais pasidalinsite kandidatuojant į „Telia“ siūlomas darbo pozicijas būtų saugūs, tvarkomi atsakingai ir laikantis aukščiausių saugumo standartų, todėl pateikiame išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir jūsų teises.

Kreipiantis į Telia Lietuva, AB (toliau - „Telia“) dėl darbo pozicijos renkame ir tvarkome kandidatų asmens duomenis šiais tikslais:

 • kandidatų patikimumo ir profesinio tinkamumo siekiamoms pareigoms „Telia“ užimti, vertinimas;
 • bendravimas su kandidatais (pavyzdžiui, derinant galimas pokalbio datas);
 • dokumentų, priėmus sprendimą įdarbinti kandidatą, rengimas;
 • galimų teisinių reikalavimų / ginčų valdymas;
 • galimų rizikų valdymas ir  „Telia“ teikiamų paslaugų kokybės bei saugumo užtikrinimas.
 • „Telia“ rūpinasi kandidatų privatumu ir asmens duomenis renka bei toliau tvarko atsakingai, remdamasi asmens duomenų apsaugos teisės aktuose numatytais teisėtais pagrindais, kai:
 • tvarkyti duomenis „Telia“ įpareigoja teisės aktai;
 • „Telia“ nusprendžia sudaryti su jumis sutartį;
 • duomenis reikia tvarkyti dėl teisėtų „Telia“ arba trečiosios šalies interesų;
 • jūs duodate sutikimą.

Kai kreipiatės į „Telia“ dėl darbo pozicijos, galime paprašyti jūsų pateikti tam tikrus asmens duomenis:

 • asmens identifikavimo: vardas, pavardė, gimimo data;
 • kontaktiniai: adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • tiesiogiai su darbu susijusi informacija: esama / buvusios darbovietės pavadinimas, pareigos, darbo stažas;
 • informacija apie išsilavinimą ir kvalifikaciją: įgytas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikaciją suteikusios institucijos pavadinimas, įgyti diplomai, sertifikatai ir pažymėjimai;
 • su įdarbinimu ir darbo rezultatais susijusi informacija: įgūdžiai ir gebėjimai bei kita su darbu susijusi informacija.

Be to, paprašysime jūsų pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kuriuose taip pat bus jūsų asmens duomenys.

Kai kuriais atvejais galime paprašyti jūsų atlikti bendrųjų gebėjimų ir / ar asmenybės testą. Atsižvelgsime į testo rezultatus, priimdami sprendimą dėl jūsų įdarbinimo „Telia“. Taip pat galime paprašyti jūsų pateikti ekonominių interesų deklaraciją. Pateikti ekonominių interesų deklaraciją prašome kandidatų, pretenduojančių į tam tikras pareigybes, kurias užimant gali kilti didelė interesų konflikto rizika. Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas „Telia“a teisėtu interesu.

„Telia“ taip pat gali rinkti informaciją apie jus iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešų registrų, jeigu priimtų sprendimą atlikti išankstinę patikrą įdarbinimo procese.

„Telia“ užtikrina, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

„Telia“ skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui bei atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones (personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą). Įdiegtos priemonės padeda apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

„Telia“ gali pateikti jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

 • „Telia Company“ įmonių grupės bendrovėms tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Duomenų tvarkytojams (partneriams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis „Telia“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik pagal „Telia“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina paslaugoms teikti. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, „Telia“ imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Teismams, kitoms teisėsaugos ir valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai;
 • Kitiems gavėjams pagrįstais atvejais.

Asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąją valstybę, kurią Europos Komisija yra patvirtinusi kaip užtikrinančia tinkamą apsaugos lygį.

Saugosime jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikės šiame pranešime nurodytiems tikslams pasiekti, nebent ilgiau saugoti duomenis įpareigoja ar leidžia teisės aktai.

 

Jums nepradėjus dirbti „Telia“, jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai tik pasibaigs atrankos procesas. Galime saugoti jūsų smens duomenis ir informuoti jus apie naujai atsiradusias darbo galimybes „Telia“, tačiau tik jūsų sutikimu.

 

Siekiame nesaugoti pasenusių ar nereikalingų duomenų ir užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys yra aktualūs ir teisingi.

 

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su „Telia“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis (Teisė susipažinti su duomenimis);
 • prašyti ištaisyti jūsų duomenis – tuo atveju kai nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (Teisė reikalauti ištaisyti duomenis);
 • prašyti ištrinti Jūsų duomenis – tuo atveju kai nustatote, kad duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (Teisė reikalauti ištrinti duomenis);
 • prašyti apriboti (sustabdyti) jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. jūs prašote ištaisyti jūsų duomenis (kol tikrinamas duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), jūs pareiškėte nesutikimą dėl duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar „Telia“ teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (Teisė apriboti duomenų tvarkymą);
 • prašyti perkelti jūsų „Telia“ pateiktus duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis – galite perkelti duomenis sau ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Teisė į duomenų perkeliamumą);
 • nesutikti dėl duomenų tvarkymo, kai duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (Teisė nesutikti);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje skundą galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt.


Kontaktai

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis el. paštu:
employee-privacy@teliacompany.com

„Telia“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
privatumas@telia.lt